සයන්ස් කල සියලු සත් වහා නැසෙනා සුලුත්
ඇරඹු දා සිට දින
දක්වාම අවසානය

නොයෙක් දේ අසමින
එහිද සාරය ගෙන

පුස්තකාලෙට යන
පොත් ගොඩට යටඋන

ලැබ් එකේ කල'රින
පිරික්සුම් ගොනු වන

වහා ගිනි ගැනුමෙන
වහා පිපිරීමෙන

වහා විෂ වීමෙන
වහා තැවරීමෙන

අසාද්මික වීමත්
දිවිය නැති වීමත්

අතර යම් උවදුරුත්
පිරුණු තව ජීවිතත්

සමග කල් ගෙවනමුත්
ලොවට පෙම් වඩනමුත්

ජීවයක් සොයන මුත්
එපමණට නොලබතත්

දුකක් නෑ සිත තවත්
ගෙවමි මේ ලෙස පවත්

සයන්ස් කල සියලු සත්
වහා නැසෙනා සුලුත්ඇරඹු දා සිට දින දක්වාම අවසානය නොයෙක් දේ අසමින එහිද සාරය ගෙන පුස්තකාලෙට යන පොත් ගොඩට යටඋන ලැබ් එකේ කල'රින පිරික්සුම් ගොනු ...