නිවාස හා ඉදිකිරීම් සඳහා නැකත් සෑදීම


නැකත යනු යම් කටයුත්තක් ආරම්භ කිරීමට යොදාගනු ලබන සුබ වේලාවයි . එම නැකත් සෑදීමේ කාර්යය සිදුකිරීමේදී නැකත අවශ්‍ය කාරනාවට සීහෙන අන්දමේ ග්‍රහබල නැකත් බල විමසිය යුතු අතර , අත්හල යුතු දෝෂ හැකිතාක් අත්හැර නැකත් සෑදීම සිදුකලයුතුය . මහා නක්ෂස්ත්‍රයත් චූල නක්ෂස්ත්‍රයත් ආශ්‍රයෙන් මෙම සේවාවේදී නැකත් සෑදීම සිදුකරනු ලැබේ .


නිවාස ඉදිකිරීම සහ වෙනත් ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේදී නැකත් සෑදියයුතු අවස්ථා සහ වැඩ ආරම්භ කිරීම් වලදී සාදන නැකත් කීපයක් පවතී . ඒවානම්

ලණු ගැසීමට කුක්ඤ සිටුවීම
අත්තිවාරම් කැපීම
මුල් ගල් තැබීම
බිත්ති බැඳීම ආරම්භ කිරීම
ප්‍රධාන උළුවස්ස තැබීම
වහලේ යට ලී තැබීම
ගෙට ගෙවැදීම


එම නැකත් වෙලාවන් PDF සහ Word ගොනු වශයෙන් ලබාදෙන අතර ඊට අමතරව මුද්‍රිත පිටපතක් නිවසට ගෙන්වා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා අමතර ගෙවීමක් සිදුකළයුතු වේ . එක් සුබ වෙලාවක් සාදවා ගැනීම සඳහා 500 /= ක මුදලක් අය කෙරේ . ඔබගේ අවශ්‍යතාවය අනුව නැකත් සැදීම සිදු කෙරේ .මුදල් ගෙවීම් සිදුවන්නේ බැංකු ගිණුමකට මුදල් බැරකිරීමෙන් හෝ වෙස්ටන් යූනියන් හරහා මුදල් එවීමෙන්ය . ගිණුම් අංක සහ එම විස්තර ඔබගේ නැකත් සටහන සැකසීමෙන් අනතරුව ලබා දේ . එබැවින් මුලින් මුදල් ගෙවීමක් අවශ්‍ය වන්නේ නැත .නැකතක් සෑදීමට මෙම විස්තර අවශ්‍ය වේඋපන් දිනය

උපන් වේලාව ( පෙ.ව / ප.ව සමග )

උපන් ස්ථානය

ලග්නය ( දන්නවානම් )

නවාංශකය ( දන්නවානම් )

නැකත ( දන්නවානම් )

නැකත අවශ්‍ය වන්නේ කුමන කාරණාවක් වෙනුවෙන්ද යන වග

සුබ කටයුත්ත සිදු කරන නගරයඔබ සැමට සමන් දෙවිඳුගේ පිහිට ලැබේවා !


නැකත යනු යම් කටයුත්තක් ආරම්භ කිරීමට යොදාගනු ලබන සුබ වේලාවයි . එම නැකත් සෑදීමේ කාර්යය සිදුකිරීමේදී නැකත අවශ්‍ය කාරනාවට සීහෙන අන්දමේ ග්...

සෙත් කවි රචනා කිරීම

ග්‍රහ අපල දුරුවීමට , අධ්‍යාපනය වැඩිදියුණු වීමට සහ ඔබගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වීමට සෙත්කවි රචනා කිරීම අපගේ ජ්‍යෝතිෂ සේවය මගින් ඉටු කරනු ලැබේ .

එම සෙත්කවි රචනා පත්‍රය PDF සහ Word ගොනු වශයෙන් ලබාදෙන අතර ඊට අමතරව මුද්‍රිත පිටපතක් නිවසට ගෙන්වා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා අමතර ගෙවීමක් සිදුකළයුතු වේ . සෙත් කවි රචනා කිරීම සඳහා 2000 /= ක මුදලක් අය කෙරේ .

මුදල් ගෙවීම් සිදුවන්නේ බැංකු ගිණුමකට මුදල් බැරකිරීමෙන් හෝ වෙස්ටන් යූනියන් හරහා මුදල් එවීමෙන්ය . ගිණුම් අංක සහ එම විස්තර ඔබගේ පළාපල සටහන සැකසීමෙන් අනතරුව ලබා දේ . එබැවින් මුලින් මුදල් ගෙවීමක් අවශ්‍ය වන්නේ නැත .

කවියක් ලිවීමට මෙම තොරතුරු අවශ්‍ය වේ .

කවිය ලිවිය යුත්තේ කුමන දෙවියන් උදෙසාද ?
කවිය ලිවිය යුත්තේ කුමන කාරණාවක් ඉටු කරගැනීමටද ? ( අධ්‍යාපනය , ග්‍රහ අපල දුරුවීම ............. )
කවිය ලිවිය යුතු කෙනාගේ සම්පූර්ණ නම ?
සාමාන්‍යයෙන් ඔහුට ආමන්ත්‍රණය කරනු ලබන නමේ කොටස ?
උදා : සම්පූර්ණ නම = දර්ශන ප්‍රභාත් ධර්මවර්ධන =>> ආමන්ත්‍රණය සඳහාභාවිතා වන කොටස = " දර්ශන " )
උපන් දිනය ?
උපන් වෙලාව  ? ( පෙව / පව සමග )
උපන් නගරය ?
ලග්නය ? ( දන්නවානම් )
නැකත ? ( දන්නවානම් )

ඔබ සැමට සමන් දෙවිඳුගේ පිහිට ලැබේවා !

ග්‍රහ අපල දුරුවීමට , අධ්‍යාපනය වැඩිදියුණු වීමට සහ ඔබගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වීමට සෙත්කවි රචනා කිරීම අපගේ ජ්‍යෝතිෂ සේවය මගින් ඉටු කරනු ලැබේ...

කේන්ද්‍ර සටහනක් සාදා ගැනීම

අලුත උපන් දරුවාගේ ජන්මපත්‍ර සටහන හෝ ඔබගේ අස්ථානගත වූ ජන්මපත්‍ර සටහන වෙනුවට අලුත් ජන්මපත්‍ර සටහනක් සාදවා ගැනීම මෙම සේවාව ඔස්සේ සිදුකරනු ලැබේ .

එම ජන්මපත්‍ර සටහන PDF සහ Word ගොනු වශයෙන් ලබාදෙන අතර ඊට අමතරව මුද්‍රිත පිටපතක් නිවසට ගෙන්වා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා අමතර ගෙවීමක් සිදුකළයුතු වේ . ජන්මපත්‍ර සටහන සඳහා 1000 /= ක මුදලක් අය කෙරේ .

මුදල් ගෙවීම් සිදුවන්නේ බැංකු ගිණුමකට මුදල් බැරකිරීමෙන් හෝ වෙස්ටන් යූනියන් හරහා මුදල් එවීමෙන්ය . ගිණුම් අංක සහ එම විස්තර ඔබගේ පළාපල සටහන සැකසීමෙන් අනතරුව ලබා දේ . එබැවින් මුලින් මුදල් ගෙවීමක් අවශ්‍ය වන්නේ නැත .

ඒ වෙනුවෙන් මෙම විස්තර අවශ්‍ය වේ .

උපන් දිනය
උපන් වේලාව ( පෙ.ව / ප.ව සමග )
උපන් නගරය

(අස්ථානගත වූ ජන්මපත්‍ර සටහන් සඳහා )
ලග්නය ( දන්නවානම් )
නවාංශකය ( දන්නවානම් )
නැකත ( දන්නවානම් )

ඔබ සැමට සමන් දෙවිඳුගේ පිහිට ලැබේවා !

අලුත උපන් දරුවාගේ ජන්මපත්‍ර සටහන හෝ ඔබගේ අස්ථානගත වූ ජන්මපත්‍ර සටහන වෙනුවට අලුත් ජන්මපත්‍ර සටහනක් සාදවා ගැනීම මෙම සේවාව ඔස්සේ සිදුකරනු...

සුබ නැකත් සෑදීම


නැකත යනු යම් කටයුත්තක් ආරම්භ කිරීමට යොදාගනු ලබන සුබ වේලාවයි . එම නැකත් සෑදීමේ කාර්යය සිදුකිරීමේදී නැකත අවශ්‍ය කාරනාවට සීහෙන අන්දමේ ග්‍රහබල නැකත් බල විමසිය යුතු අතර , අත්හල යුතු දෝෂ හැකිතාක් අත්හැර නැකත් සෑදීම සිදුකලයුතුය . මහා නක්ෂස්ත්‍රයත් චූල නක්ෂස්ත්‍රයත් ආශ්‍රයෙන් මෙම සේවාවේදී නැකත් සෑදීම සිදුකරනු ලැබේ .

එම නැකත් පත්‍රය PDF සහ Word ගොනු වශයෙන් ලබාදෙන අතර ඊට අමතරව මුද්‍රිත පිටපතක් නිවසට ගෙන්වා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා අමතර ගෙවීමක් සිදුකළයුතු වේ . එක සුබ වෙලාවක් සාදවා ගැනීම සඳහා 500 /= ක මුදලක් අය කෙරේ .

මුදල් ගෙවීම් සිදුවන්නේ බැංකු ගිණුමකට මුදල් බැරකිරීමෙන් හෝ වෙස්ටන් යූනියන් හරහා මුදල් එවීමෙන්ය . ගිණුම් අංක සහ එම විස්තර ඔබගේ නැකත් සටහන සැකසීමෙන් අනතරුව ලබා දේ . එබැවින් මුලින් මුදල් ගෙවීමක් අවශ්‍ය වන්නේ නැත .


නැකතක් සෑදීමට මෙම විස්තර අවශ්‍ය වේ .

උපන් දිනය
උපන් වේලාව ( පෙ.ව / ප.ව සමග )
උපන් නගරය
ලග්නය ( දන්නවානම් )
නවාංශකය ( දන්නවානම් )
නැකත ( දන්නවානම් )
දසා ශේෂය ( දන්නවානම් )
නැකත අවශ්‍ය වන්නේ කුමන කාරණාවක් වෙනුවෙන්ද යන වග
එම සුබ කටයුත්ත සිදු කරන නගරය

ඔබ සැමට සමන් දෙවිඳුගේ පිහිට ලැබේවා !

නැකත යනු යම් කටයුත්තක් ආරම්භ කිරීමට යොදාගනු ලබන සුබ වේලාවයි . එම නැකත් සෑදීමේ කාර්යය සිදුකිරීමේදී නැකත අවශ්‍ය කාරනාවට සීහෙන අන්දමේ ග්...

විවාහ පරීක්ෂාව සහ පොරොන්දම් පරීක්ෂාව
පොරොන්දම් පරීක්ෂාවෙන් පමණක් අද වනවිටදී විවාහ නිගමනය ගැනීමට පුරුදුව සිටින බව පෙනී යයි . එහෙත් විවාහ පරීක්ෂාව යනු පොරොන්දම් පරීක්ෂාවම නොව . එයට දෙදෙනාගේ ජන්මපත්‍රවල අඩංගු යම් යම් සියුම් කරුණු කාරණාද ගැලපීම අවශ්‍ය වේ .

අද වනවිටදී ප්‍රේම සම්බන්ධතා මත පදනම්වී විවාහය සිදුවීම සාමාන්‍ය දෙයක් වී ඇති බැවින් විවාහ පරීක්ෂාව සහ පොරොන්දම් පරීක්ෂාව ඔවුනගේ අදහස් උදහස් අනුවද සිදුකිරීම ප්‍රායෝගික ජ්‍යෝතිෂ වේදීන්ගේ කාර්යයක් වේ . ප්‍රේම සම්බන්ධතා ඇතිවන්නේ ජන්මපත්‍ර ගැළපීමකින් පසුව නොවේ . එබැවින් එම ජන්මපත්‍රවල නොගැළපීම් සඳහා ප්‍රතිකාර කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඒවාද නියම කිරීම ජ්‍යෝතිෂ විද්‍යාව පැත්තෙන් සිදුවිය යුතු කාර්යයකි . එමෙන්ම ජන්මපත්‍ර මගින් පෙන්නුම් කරන චරිත ලක්ෂණ වටහාදී විවාහයට පසුව දෙදෙනාගේ යහපැවැත්ම සම්පාදනය කරගන්නේ කෙසේද කියා යම් අදහසක් ලබාදීමද විවාහ පරීක්ෂාවේ කොටසකි . ඒ සියල්ලම මෙම සේවාව හරහා සිදු කරනු ලැබේ .

එම විවාහ පරීක්ෂාවේ සහ පොරොන්දම් පරීක්ෂාවේ විස්තර සටහන PDF සහ Word ගොනු වශයෙන් ලබාදෙන අතර ඊට අමතරව මුද්‍රිත පිටපතක් නිවසට ගෙන්වා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා අමතර ගෙවීමක් සිදුකළයුතු වේ . විවාහ පරීක්ෂාව සහ පොරොන්දම් පරීක්ෂාව සඳහා 2000 /= ක මුදලක් අය කෙරේ .

මුදල් ගෙවීම් සිදුවන්නේ බැංකු ගිණුමකට මුදල් බැරකිරීමෙන් හෝ වෙස්ටන් යූනියන් හරහා මුදල් එවීමෙන්ය . ගිණුම් අංක සහ එම විස්තර ඔබගේ විස්තර සටහන සැකසීමෙන් අනතරුව ලබා දේ . එබැවින් මුලින් මුදල් ගෙවීමක් අවශ්‍ය වන්නේ නැත .

මෙම සේවාව වෙනුවෙන් මෙම දත්ත අවශ්‍ය වේ .


පුරුෂ

උපන් දිනය
උපන් වේලාව ( පෙ.ව / ප.ව සමග )
උපන් නගරය
ලග්නය ( දන්නවානම් )
නවාංශකය ( දන්නවානම් )
නැකත ( දන්නවානම් )
දසා ශේෂය ( දන්නවානම් )ස්ත්‍රී

උපන් දිනය
උපන් වේලාව ( පෙ.ව / ප.ව සමග )
උපන් නගරය
ලග්නය ( දන්නවානම් )
නවාංශකය ( දන්නවානම් )
නැකත ( දන්නවානම් )
දසා ශේෂය ( දන්නවානම් )


ඔන්ලයින් සේවාවක් ලෙස මෙම සේවාව පවත්වාගෙන යන අතර ඔබගේ විස්තර සටහනේ යම් ගැටළුවක් තිබේනම් හෝ පැහැදිළි කරගැනීමක් අවශ්‍ය වේ නම් ඒ සඳහා දුරකථන මාර්ගයෙන් සම්බන්ධ වීමට හැකියාව තිබේ .

ඔබ සැමට සමන් දෙවිඳුගේ පිහිට ලැබේවා !

පොරොන්දම් පරීක්ෂාවෙන් පමණක් අද වනවිටදී විවාහ නිගමනය ගැනීමට පුරුදුව සිටින බව පෙනී යයි . එහෙත් විවාහ පරීක්ෂාව යනු පොරොන්දම් පරීක්ෂාවම නොව...

2019 වසරේ ඔබට කොහොමද ?

ලබන්නාවූ 2019 නව වසර සතුට සෞභාග්‍යය සාමය සපිරි සුබ නව වසරක් වේවා ! 


බිලියන 7.6 කට ආසන්න ජනගහනයක් පවතින මේ මහපොළවේ රාශි 12 ට හෝ නැකත් 27 ට අදාළව කාණ්ඩගත කර පළාපල කථනය කිරීම , ජ්‍යෝතිෂ විද්‍යානුකූලව සහ ප්‍රායෝගිකව අසාර්ථක කටයුත්තකි . 

එබැවින් ප්‍රභාශ්වර ජ්‍යෝතිෂ සේවය විසින් නව වසරේ ඔබගේ ජීවිතයේ සිදුවන හොඳ සහ නොහොඳ පිළිබඳව ඔබගේම ජන්මපත්‍රය ඇසුරෙන් ජ්‍යෝතිෂ ඇසින් පරීක්ෂා කර ඒවාට මුහුණ දෙන අන්දම පිළිබඳ ඔබ දැනුවත් කිරීමේ සේවාව සැපයීම මෙමගින් සිදු කෙරේ .

ඔබගේ උපන් දිනය , උපන් වෙලාව සහ උපන් ස්ථානය අනුව පිළියෙළ කරනු ලබන දළ කේන්දර සටහන සහ භාව කේන්ද්‍ර සටහන අනුව ඵලාපල කථනය සිදු කරනු ලැබේ . එබැවින් ඔබ සතු ඔබගේ ජන්ම පත්‍ර සටහන් අපවෙත එවීම අවශ්‍ය නොවේ .

මෙම පළාපල කථනය සාමාන්‍ය ජීවිතයේ අවශ්‍ය සියළුම අංග ආවරණය වන ආකාරයේ ව්‍යුහයකින් යුක්ත වන අතර ඉන් පරිබාහිරව ඔබට විශේෂයෙන් දැනගැනීමට යම් කරුණු තිබේනම් ඒවා පළාපල කථනය හරහා විශේෂයෙන් දැනගැනීමට අවශ්‍ය මොනවාද ? කියන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු වශයෙන් එවිය යුතුය .

පළාපල සටහන PDF සහ Word ගොනු වශයෙන් ලබාදෙන අතර ඊට අමතරව මුද්‍රිත පිටපතක් නිවසට ගෙන්වා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා අමතර ගෙවීමක් සිදුකළයුතු වේ . පලාපල කථනය සඳහා 1500 /=  ක මුදලක් අය කෙරේ .

මුදල් ගෙවීම් සිදුවන්නේ බැංකු ගිණුමකට මුදල් බැරකිරීමෙන් හෝ වෙස්ටන් යූනියන් හරහා මුදල් එවීමෙන්ය . ගිණුම් අංක සහ එම විස්තර ඔබගේ පළාපල සටහන සැකසීමෙන් අනතරුව ලබා දේ . එබැවින් මුලින්ම මුදල් ගෙවීමක් අවශ්‍ය වන්නේ නැත .

2019 වසර සඳහා පළාපල කථනය වෙනුවෙන් මෙම දත්ත අවශ්‍ය වේ .නම

කේන්ද්‍රය ස්ත්‍රී කේන්දරයක්ද පුර්ෂ කේන්දරයක්ද 

උපන් දිනය 

උපන් වේලාව ( පෙ.ව / ප.ව සමග )

උපන් ස්ථානය / රෝහල 

ලග්නය ( දන්නවානම් )

නවාංශකය ( දන්නවානම් )

නැකත ( දන්නවානම් )

දසා ශේෂය ( දන්නවානම් )

විවාහක අවිවාහක බව

රැකියාව 

දරුවන් සිටී නම් කී දෙනෙක්ද ?

මව පියා ජීවත්ව සිටීද ?

සහෝදර සහෝදරියන් සිටී නම් දෙනෙක්ද ? 

ඵලාපල කථනය හරහා විශේෂයෙන් දැනගත යුත්තේ මොනවාද ? 


ඔන්ලයින් සේවාවක් ලෙස මෙම සේවාව පවත්වාගෙන යන අතර ඔබගේ පළාපල සටහනේ යම් ගැටළුවක් තිබේනම් හෝ පැහැදිළි කරගැනීමක් අවශ්‍ය වේ නම් ඒ සඳහා දුරකථන මාර්ගයෙන් සම්බන්ධ වීමට හැකියාව තිබේ .

ඔබ සැමට සමන් දෙවිඳුගේ පිහිට ලැබේවා !

ලබන්නාවූ 2019 නව වසර සතුට සෞභාග්‍යය සාමය සපිරි සුබ නව වසරක් වේවා !  බිලියන 7.6 කට ආසන්න ජනගහනයක් පවතින මේ මහපොළවේ රාශි 12 ට හෝ ...

උරුම කරුම

ඉන්නේ බෝඩිමෙයි හෙන පටු ඇඳක් උඩ 
කන්නේ ලුණු හොදියි සුදු හාලේ බතට 
බොන්නේ ටැප් දියයි පූරුවෙ කල පවට 
යන්නේ කවදාද මවු පියො දකින්නටඉන්නේ බෝඩිමෙයි හෙන පටු ඇඳක් උඩ  කන්නේ ලුණු හොදියි සුදු හාලේ බතට  බොන්නේ ටැප් දියයි පූරුවෙ කල පවට  යන්නේ කවදාද මවු පියො දකින...