නිවාස හා ඉදිකිරීම් සඳහා නැකත් සෑදීම


නැකත යනු යම් කටයුත්තක් ආරම්භ කිරීමට යොදාගනු ලබන සුබ වේලාවයි . එම නැකත් සෑදීමේ කාර්යය සිදුකිරීමේදී නැකත අවශ්‍ය කාරනාවට සීහෙන අන්දමේ ග්‍රහබල නැකත් බල විමසිය යුතු අතර , අත්හල යුතු දෝෂ හැකිතාක් අත්හැර නැකත් සෑදීම සිදුකලයුතුය . මහා නක්ෂස්ත්‍රයත් චූල නක්ෂස්ත්‍රයත් ආශ්‍රයෙන් මෙම සේවාවේදී නැකත් සෑදීම සිදුකරනු ලැබේ .


නිවාස ඉදිකිරීම සහ වෙනත් ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේදී නැකත් සෑදියයුතු අවස්ථා සහ වැඩ ආරම්භ කිරීම් වලදී සාදන නැකත් කීපයක් පවතී . ඒවානම්

ලණු ගැසීමට කුක්ඤ සිටුවීම
අත්තිවාරම් කැපීම
මුල් ගල් තැබීම
බිත්ති බැඳීම ආරම්භ කිරීම
ප්‍රධාන උළුවස්ස තැබීම
වහලේ යට ලී තැබීම
ගෙට ගෙවැදීම


එම නැකත් වෙලාවන් PDF සහ Word ගොනු වශයෙන් ලබාදෙන අතර ඊට අමතරව මුද්‍රිත පිටපතක් නිවසට ගෙන්වා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා අමතර ගෙවීමක් සිදුකළයුතු වේ . එක් සුබ වෙලාවක් සාදවා ගැනීම සඳහා 500 /= ක මුදලක් අය කෙරේ . ඔබගේ අවශ්‍යතාවය අනුව නැකත් සැදීම සිදු කෙරේ .මුදල් ගෙවීම් සිදුවන්නේ බැංකු ගිණුමකට මුදල් බැරකිරීමෙන් හෝ වෙස්ටන් යූනියන් හරහා මුදල් එවීමෙන්ය . ගිණුම් අංක සහ එම විස්තර ඔබගේ නැකත් සටහන සැකසීමෙන් අනතරුව ලබා දේ . එබැවින් මුලින් මුදල් ගෙවීමක් අවශ්‍ය වන්නේ නැත .නැකතක් සෑදීමට මෙම විස්තර අවශ්‍ය වේඋපන් දිනය

උපන් වේලාව ( පෙ.ව / ප.ව සමග )

උපන් ස්ථානය

ලග්නය ( දන්නවානම් )

නවාංශකය ( දන්නවානම් )

නැකත ( දන්නවානම් )

නැකත අවශ්‍ය වන්නේ කුමන කාරණාවක් වෙනුවෙන්ද යන වග

සුබ කටයුත්ත සිදු කරන නගරයඔබ සැමට සමන් දෙවිඳුගේ පිහිට ලැබේවා !


නැකත යනු යම් කටයුත්තක් ආරම්භ කිරීමට යොදාගනු ලබන සුබ වේලාවයි . එම නැකත් සෑදීමේ කාර්යය සිදුකිරීමේදී නැකත අවශ්‍ය කාරනාවට සීහෙන අන්දමේ ග්...

සෙත් කවි රචනා කිරීම

ග්‍රහ අපල දුරුවීමට , අධ්‍යාපනය වැඩිදියුණු වීමට සහ ඔබගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වීමට සෙත්කවි රචනා කිරීම අපගේ ජ්‍යෝතිෂ සේවය මගින් ඉටු කරනු ලැබේ .

එම සෙත්කවි රචනා පත්‍රය PDF සහ Word ගොනු වශයෙන් ලබාදෙන අතර ඊට අමතරව මුද්‍රිත පිටපතක් නිවසට ගෙන්වා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා අමතර ගෙවීමක් සිදුකළයුතු වේ . සෙත් කවි රචනා කිරීම සඳහා 2000 /= ක මුදලක් අය කෙරේ .

මුදල් ගෙවීම් සිදුවන්නේ බැංකු ගිණුමකට මුදල් බැරකිරීමෙන් හෝ වෙස්ටන් යූනියන් හරහා මුදල් එවීමෙන්ය . ගිණුම් අංක සහ එම විස්තර ඔබගේ පළාපල සටහන සැකසීමෙන් අනතරුව ලබා දේ . එබැවින් මුලින් මුදල් ගෙවීමක් අවශ්‍ය වන්නේ නැත .

කවියක් ලිවීමට මෙම තොරතුරු අවශ්‍ය වේ .

කවිය ලිවිය යුත්තේ කුමන දෙවියන් උදෙසාද ?
කවිය ලිවිය යුත්තේ කුමන කාරණාවක් ඉටු කරගැනීමටද ? ( අධ්‍යාපනය , ග්‍රහ අපල දුරුවීම ............. )
කවිය ලිවිය යුතු කෙනාගේ සම්පූර්ණ නම ?
සාමාන්‍යයෙන් ඔහුට ආමන්ත්‍රණය කරනු ලබන නමේ කොටස ?
උදා : සම්පූර්ණ නම = දර්ශන ප්‍රභාත් ධර්මවර්ධන =>> ආමන්ත්‍රණය සඳහාභාවිතා වන කොටස = " දර්ශන " )
උපන් දිනය ?
උපන් වෙලාව  ? ( පෙව / පව සමග )
උපන් නගරය ?
ලග්නය ? ( දන්නවානම් )
නැකත ? ( දන්නවානම් )

ඔබ සැමට සමන් දෙවිඳුගේ පිහිට ලැබේවා !

ග්‍රහ අපල දුරුවීමට , අධ්‍යාපනය වැඩිදියුණු වීමට සහ ඔබගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වීමට සෙත්කවි රචනා කිරීම අපගේ ජ්‍යෝතිෂ සේවය මගින් ඉටු කරනු ලැබේ...

කේන්ද්‍ර සටහනක් සාදා ගැනීම

අලුත උපන් දරුවාගේ ජන්මපත්‍ර සටහන හෝ ඔබගේ අස්ථානගත වූ ජන්මපත්‍ර සටහන වෙනුවට අලුත් ජන්මපත්‍ර සටහනක් සාදවා ගැනීම මෙම සේවාව ඔස්සේ සිදුකරනු ලැබේ .

එම ජන්මපත්‍ර සටහන PDF සහ Word ගොනු වශයෙන් ලබාදෙන අතර ඊට අමතරව මුද්‍රිත පිටපතක් නිවසට ගෙන්වා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා අමතර ගෙවීමක් සිදුකළයුතු වේ . ජන්මපත්‍ර සටහන සඳහා 1000 /= ක මුදලක් අය කෙරේ .

මුදල් ගෙවීම් සිදුවන්නේ බැංකු ගිණුමකට මුදල් බැරකිරීමෙන් හෝ වෙස්ටන් යූනියන් හරහා මුදල් එවීමෙන්ය . ගිණුම් අංක සහ එම විස්තර ඔබගේ පළාපල සටහන සැකසීමෙන් අනතරුව ලබා දේ . එබැවින් මුලින් මුදල් ගෙවීමක් අවශ්‍ය වන්නේ නැත .

ඒ වෙනුවෙන් මෙම විස්තර අවශ්‍ය වේ .

උපන් දිනය
උපන් වේලාව ( පෙ.ව / ප.ව සමග )
උපන් නගරය

(අස්ථානගත වූ ජන්මපත්‍ර සටහන් සඳහා )
ලග්නය ( දන්නවානම් )
නවාංශකය ( දන්නවානම් )
නැකත ( දන්නවානම් )

ඔබ සැමට සමන් දෙවිඳුගේ පිහිට ලැබේවා !

අලුත උපන් දරුවාගේ ජන්මපත්‍ර සටහන හෝ ඔබගේ අස්ථානගත වූ ජන්මපත්‍ර සටහන වෙනුවට අලුත් ජන්මපත්‍ර සටහනක් සාදවා ගැනීම මෙම සේවාව ඔස්සේ සිදුකරනු...

සුබ නැකත් සෑදීම


නැකත යනු යම් කටයුත්තක් ආරම්භ කිරීමට යොදාගනු ලබන සුබ වේලාවයි . එම නැකත් සෑදීමේ කාර්යය සිදුකිරීමේදී නැකත අවශ්‍ය කාරනාවට සීහෙන අන්දමේ ග්‍රහබල නැකත් බල විමසිය යුතු අතර , අත්හල යුතු දෝෂ හැකිතාක් අත්හැර නැකත් සෑදීම සිදුකලයුතුය . මහා නක්ෂස්ත්‍රයත් චූල නක්ෂස්ත්‍රයත් ආශ්‍රයෙන් මෙම සේවාවේදී නැකත් සෑදීම සිදුකරනු ලැබේ .

එම නැකත් පත්‍රය PDF සහ Word ගොනු වශයෙන් ලබාදෙන අතර ඊට අමතරව මුද්‍රිත පිටපතක් නිවසට ගෙන්වා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා අමතර ගෙවීමක් සිදුකළයුතු වේ . එක සුබ වෙලාවක් සාදවා ගැනීම සඳහා 500 /= ක මුදලක් අය කෙරේ .

මුදල් ගෙවීම් සිදුවන්නේ බැංකු ගිණුමකට මුදල් බැරකිරීමෙන් හෝ වෙස්ටන් යූනියන් හරහා මුදල් එවීමෙන්ය . ගිණුම් අංක සහ එම විස්තර ඔබගේ නැකත් සටහන සැකසීමෙන් අනතරුව ලබා දේ . එබැවින් මුලින් මුදල් ගෙවීමක් අවශ්‍ය වන්නේ නැත .


නැකතක් සෑදීමට මෙම විස්තර අවශ්‍ය වේ .

උපන් දිනය
උපන් වේලාව ( පෙ.ව / ප.ව සමග )
උපන් නගරය
ලග්නය ( දන්නවානම් )
නවාංශකය ( දන්නවානම් )
නැකත ( දන්නවානම් )
දසා ශේෂය ( දන්නවානම් )
නැකත අවශ්‍ය වන්නේ කුමන කාරණාවක් වෙනුවෙන්ද යන වග
එම සුබ කටයුත්ත සිදු කරන නගරය

ඔබ සැමට සමන් දෙවිඳුගේ පිහිට ලැබේවා !

නැකත යනු යම් කටයුත්තක් ආරම්භ කිරීමට යොදාගනු ලබන සුබ වේලාවයි . එම නැකත් සෑදීමේ කාර්යය සිදුකිරීමේදී නැකත අවශ්‍ය කාරනාවට සීහෙන අන්දමේ ග්...

විවාහ පරීක්ෂාව සහ පොරොන්දම් පරීක්ෂාව
පොරොන්දම් පරීක්ෂාවෙන් පමණක් අද වනවිටදී විවාහ නිගමනය ගැනීමට පුරුදුව සිටින බව පෙනී යයි . එහෙත් විවාහ පරීක්ෂාව යනු පොරොන්දම් පරීක්ෂාවම නොව . එයට දෙදෙනාගේ ජන්මපත්‍රවල අඩංගු යම් යම් සියුම් කරුණු කාරණාද ගැලපීම අවශ්‍ය වේ .

අද වනවිටදී ප්‍රේම සම්බන්ධතා මත පදනම්වී විවාහය සිදුවීම සාමාන්‍ය දෙයක් වී ඇති බැවින් විවාහ පරීක්ෂාව සහ පොරොන්දම් පරීක්ෂාව ඔවුනගේ අදහස් උදහස් අනුවද සිදුකිරීම ප්‍රායෝගික ජ්‍යෝතිෂ වේදීන්ගේ කාර්යයක් වේ . ප්‍රේම සම්බන්ධතා ඇතිවන්නේ ජන්මපත්‍ර ගැළපීමකින් පසුව නොවේ . එබැවින් එම ජන්මපත්‍රවල නොගැළපීම් සඳහා ප්‍රතිකාර කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඒවාද නියම කිරීම ජ්‍යෝතිෂ විද්‍යාව පැත්තෙන් සිදුවිය යුතු කාර්යයකි . එමෙන්ම ජන්මපත්‍ර මගින් පෙන්නුම් කරන චරිත ලක්ෂණ වටහාදී විවාහයට පසුව දෙදෙනාගේ යහපැවැත්ම සම්පාදනය කරගන්නේ කෙසේද කියා යම් අදහසක් ලබාදීමද විවාහ පරීක්ෂාවේ කොටසකි . ඒ සියල්ලම මෙම සේවාව හරහා සිදු කරනු ලැබේ .

එම විවාහ පරීක්ෂාවේ සහ පොරොන්දම් පරීක්ෂාවේ විස්තර සටහන PDF සහ Word ගොනු වශයෙන් ලබාදෙන අතර ඊට අමතරව මුද්‍රිත පිටපතක් නිවසට ගෙන්වා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා අමතර ගෙවීමක් සිදුකළයුතු වේ . විවාහ පරීක්ෂාව සහ පොරොන්දම් පරීක්ෂාව සඳහා 2000 /= ක මුදලක් අය කෙරේ .

මුදල් ගෙවීම් සිදුවන්නේ බැංකු ගිණුමකට මුදල් බැරකිරීමෙන් හෝ වෙස්ටන් යූනියන් හරහා මුදල් එවීමෙන්ය . ගිණුම් අංක සහ එම විස්තර ඔබගේ විස්තර සටහන සැකසීමෙන් අනතරුව ලබා දේ . එබැවින් මුලින් මුදල් ගෙවීමක් අවශ්‍ය වන්නේ නැත .

මෙම සේවාව වෙනුවෙන් මෙම දත්ත අවශ්‍ය වේ .


පුරුෂ

උපන් දිනය
උපන් වේලාව ( පෙ.ව / ප.ව සමග )
උපන් නගරය
ලග්නය ( දන්නවානම් )
නවාංශකය ( දන්නවානම් )
නැකත ( දන්නවානම් )
දසා ශේෂය ( දන්නවානම් )ස්ත්‍රී

උපන් දිනය
උපන් වේලාව ( පෙ.ව / ප.ව සමග )
උපන් නගරය
ලග්නය ( දන්නවානම් )
නවාංශකය ( දන්නවානම් )
නැකත ( දන්නවානම් )
දසා ශේෂය ( දන්නවානම් )


ඔන්ලයින් සේවාවක් ලෙස මෙම සේවාව පවත්වාගෙන යන අතර ඔබගේ විස්තර සටහනේ යම් ගැටළුවක් තිබේනම් හෝ පැහැදිළි කරගැනීමක් අවශ්‍ය වේ නම් ඒ සඳහා දුරකථන මාර්ගයෙන් සම්බන්ධ වීමට හැකියාව තිබේ .

ඔබ සැමට සමන් දෙවිඳුගේ පිහිට ලැබේවා !

පොරොන්දම් පරීක්ෂාවෙන් පමණක් අද වනවිටදී විවාහ නිගමනය ගැනීමට පුරුදුව සිටින බව පෙනී යයි . එහෙත් විවාහ පරීක්ෂාව යනු පොරොන්දම් පරීක්ෂාවම නොව...

2019 වසරේ ඔබට කොහොමද ?

ලබන්නාවූ 2019 නව වසර සතුට සෞභාග්‍යය සාමය සපිරි සුබ නව වසරක් වේවා ! 


බිලියන 7.6 කට ආසන්න ජනගහනයක් පවතින මේ මහපොළවේ රාශි 12 ට හෝ නැකත් 27 ට අදාළව කාණ්ඩගත කර පළාපල කථනය කිරීම , ජ්‍යෝතිෂ විද්‍යානුකූලව සහ ප්‍රායෝගිකව අසාර්ථක කටයුත්තකි . 

එබැවින් ප්‍රභාශ්වර ජ්‍යෝතිෂ සේවය විසින් නව වසරේ ඔබගේ ජීවිතයේ සිදුවන හොඳ සහ නොහොඳ පිළිබඳව ඔබගේම ජන්මපත්‍රය ඇසුරෙන් ජ්‍යෝතිෂ ඇසින් පරීක්ෂා කර ඒවාට මුහුණ දෙන අන්දම පිළිබඳ ඔබ දැනුවත් කිරීමේ සේවාව සැපයීම මෙමගින් සිදු කෙරේ .

ඔබගේ උපන් දිනය , උපන් වෙලාව සහ උපන් ස්ථානය අනුව පිළියෙළ කරනු ලබන දළ කේන්දර සටහන සහ භාව කේන්ද්‍ර සටහන අනුව ඵලාපල කථනය සිදු කරනු ලැබේ . එබැවින් ඔබ සතු ඔබගේ ජන්ම පත්‍ර සටහන් අපවෙත එවීම අවශ්‍ය නොවේ .

මෙම පළාපල කථනය සාමාන්‍ය ජීවිතයේ අවශ්‍ය සියළුම අංග ආවරණය වන ආකාරයේ ව්‍යුහයකින් යුක්ත වන අතර ඉන් පරිබාහිරව ඔබට විශේෂයෙන් දැනගැනීමට යම් කරුණු තිබේනම් ඒවා පළාපල කථනය හරහා විශේෂයෙන් දැනගැනීමට අවශ්‍ය මොනවාද ? කියන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු වශයෙන් එවිය යුතුය .

පළාපල සටහන PDF සහ Word ගොනු වශයෙන් ලබාදෙන අතර ඊට අමතරව මුද්‍රිත පිටපතක් නිවසට ගෙන්වා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා අමතර ගෙවීමක් සිදුකළයුතු වේ . පලාපල කථනය සඳහා 1500 /=  ක මුදලක් අය කෙරේ .

මුදල් ගෙවීම් සිදුවන්නේ බැංකු ගිණුමකට මුදල් බැරකිරීමෙන් හෝ වෙස්ටන් යූනියන් හරහා මුදල් එවීමෙන්ය . ගිණුම් අංක සහ එම විස්තර ඔබගේ පළාපල සටහන සැකසීමෙන් අනතරුව ලබා දේ . එබැවින් මුලින්ම මුදල් ගෙවීමක් අවශ්‍ය වන්නේ නැත .

2019 වසර සඳහා පළාපල කථනය වෙනුවෙන් මෙම දත්ත අවශ්‍ය වේ .නම

කේන්ද්‍රය ස්ත්‍රී කේන්දරයක්ද පුර්ෂ කේන්දරයක්ද 

උපන් දිනය 

උපන් වේලාව ( පෙ.ව / ප.ව සමග )

උපන් ස්ථානය / රෝහල 

ලග්නය ( දන්නවානම් )

නවාංශකය ( දන්නවානම් )

නැකත ( දන්නවානම් )

දසා ශේෂය ( දන්නවානම් )

විවාහක අවිවාහක බව

රැකියාව 

දරුවන් සිටී නම් කී දෙනෙක්ද ?

මව පියා ජීවත්ව සිටීද ?

සහෝදර සහෝදරියන් සිටී නම් දෙනෙක්ද ? 

ඵලාපල කථනය හරහා විශේෂයෙන් දැනගත යුත්තේ මොනවාද ? 


ඔන්ලයින් සේවාවක් ලෙස මෙම සේවාව පවත්වාගෙන යන අතර ඔබගේ පළාපල සටහනේ යම් ගැටළුවක් තිබේනම් හෝ පැහැදිළි කරගැනීමක් අවශ්‍ය වේ නම් ඒ සඳහා දුරකථන මාර්ගයෙන් සම්බන්ධ වීමට හැකියාව තිබේ .

ඔබ සැමට සමන් දෙවිඳුගේ පිහිට ලැබේවා !

ලබන්නාවූ 2019 නව වසර සතුට සෞභාග්‍යය සාමය සපිරි සුබ නව වසරක් වේවා !  බිලියන 7.6 කට ආසන්න ජනගහනයක් පවතින මේ මහපොළවේ රාශි 12 ට හෝ ...

උරුම කරුම

ඉන්නේ බෝඩිමෙයි හෙන පටු ඇඳක් උඩ 
කන්නේ ලුණු හොදියි සුදු හාලේ බතට 
බොන්නේ ටැප් දියයි පූරුවෙ කල පවට 
යන්නේ කවදාද මවු පියො දකින්නටඉන්නේ බෝඩිමෙයි හෙන පටු ඇඳක් උඩ  කන්නේ ලුණු හොදියි සුදු හාලේ බතට  බොන්නේ ටැප් දියයි පූරුවෙ කල පවට  යන්නේ කවදාද මවු පියො දකින...

දෙව්රජුන් වැඩි මග ඔස්සේ ( සිංහාසන මණ්ඩපයේ මදකට නැවතීමු )


දෙව්රජුන් වැඩි මග ඔස්සේ 2015 ලිපිය අවසානයේ මම කිව්වා සිංහාසන මණ්ඩපය ළඟ පෙරහැර ටික වෙලාවකට නවතින අවස්ථාවේ ගත්ත වීඩියෝ එක ආයෙත් ලිපියකින් ගේන්නම් කියලා . මේ තියෙන්නේ ඒ වීඩියෝ එකත් එක්ක අරගෙන එන ලිපිය .

සිංහාසන මණ්ඩපය කියන්නේ දේවාභරණ ටික වෙලාවකට තැම්පත් කරන තාවකාලින දේවාභරණ ගබඩාව . ඒ කාලේ රජතුමා හෝ බස්නායක නිලමේ තුමා පෙරහැරේ ගමන් කළා . ඉතින් මේ කෙනා කවුරුහරි එයාටත් ඇවිදලා මහන්සියි . ඒවගේම දෝලාවල් වැඩම කරවපු තේවාව භාර අයටත් මහන්සියි . ඒ මහන්සිය නිවන්න තමයි සිංහාසන මණ්ඩපය භාවිතා කරන්නේ . 

මෙතන පෙරහැර නතර උනාමත් වෙඩිල්ලක් පත්තු කරනවා . වෙඩිල්ල නම් වීඩියෝ එකේ නෑ . මොකද පත්තු කරන්න හදනකොට වයලීනෝ ෆෝන් එක පැත්තක් දාලා කණ වහගත්ත නිසා . රත්නපුරෙටම ඇහෙන්න පත්තු කරන මේ වෙඩිල්ල කණ ගාව පත්තුවෙනකොට කොහොමද ෆන් එක . ඒක ඉතින් කිව්වට වැඩක් නෑ . අහලම බලන්න ඕන . 


කියලා බොහොම ඉස්සරකාලේ මම ලිව්ව ලිපියක් තියෙනවා . ඒකත් කියවලා වීඩියෝ එකත් බලලා යන්න . 

ඔබ සැමට සමන් දෙවිඳුගේ පිහිට ලැබේවා !

දෙව්රජුන් වැඩි මග ඔස්සේ 2015 ලිපිය අවසානයේ මම කිව්වා සිංහාසන මණ්ඩපය ළඟ පෙරහැර ටික වෙලාවකට නවතින අවස්ථාවේ ගත්ත වීඩියෝ එක ආයෙත් ලි...

දෙව්රජුන් වැඩි මග ඔස්සේ 2015

සබරගමුව මහ සමන් දේවාලයේ 2015 වර්ෂයේ ඇසළ මහා මංගල්‍යය ගිය සතියේ පවත්වලා අවසාන උනා . ඉතින් වෙනදා වගේම මේ පාරත් දෙවේලේ පෙරහැර දවසක සහ මහ පෙරහැර , ඒ කියන්නේ රන්දෝලි පෙරහැර බලන්නත් වයලීනෝ ගම රට බලා ආවා අනිත් වැඩ රාජකාරි ඔක්කොම පැත්තක දාලා . මේ පාර හිතාගෙන හිටියා වගේම දේවාලයේ ඇතුලේ මොනවද වෙන්නේ කියලා වීඩියෝ කරගන්න පුළුවන් උනා . ඉතින් අද පොස්ට් එකෙන් වැඩිය යමක් කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෑ . ඔයාලා මේ වීඩියෝ ටික බලලා සමන් දේවාලයේ පෙරහැර සංස්කෘතිය ගැන අදහසක් ගන්න .

මේ වීඩියෝ ටික ගන්න ඕන නිසාම වයලීනෝ , පෙරහැර පටන්ගන්න කලින් ඉක්මනට දේවාලෙට ගොඩ උනා . ඊට පස්සේ ඉතින් අවුලක් නෑ . වෙන්නේ මොනවද ඔකොටම කැමරාව අල්ල අල්ල වීඩියෝ කරා . දේවාලයේ කාර්යමණ්ඩලය මේ වීඩියෝ කිරීමට භාදා නොකිරීම ගැන ඒ ඇත්තන්ට පිං දෙන්න ඕන මේ වෙලාවේ .

ඒ වගේම දේවාලයේ තේවාව සිද්ද කරන කාර්යමණ්ඩලයට දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරන්නත් ඕන . මේ වීඩියෝ කීපයේ කියන්න තරම් විශේෂ දෙයකට තියෙන්නේ සමහර තැන්වල වාදනය කරන බුරම්පෙත්තුව කියලා හඳුන්වන ට්‍රම්පට් වර්ගයේ නලා දෙක . මේ නලා පිඹලා සංකේතවත් කරන්නේ සමන් දෙවියන්ගේ ඇතාගේ කුංචනාද කිරීම කියලා තමයි මම නම් විශ්වාස කරන්නේ . මොකද මේ නලා දෙක පිඹිනකොට ඇතිවෙන්නේ කුංචනාද කිරීමට සමාන නාදයක් .

සමන් දේවාල පෙරහැර එක පෙරහරක් වගේ පෙනුනට මේ පෙරහැරේ කොටස් පහක් තියෙනවා . ඒවා තමයි පිළිවෙලින්

දළදා පෙරහැර
පත්තිනි පෙරහැර
බිසෝ පෙරහැර
කුමාර පෙරහැර
දේව පෙරහැර

මේවායින් දළදා පෙරහැර කියන පෙරහැර පවත්වන්නේ ඉතාමත් වැදගත් හේතුවක් නිසා . ඒ තමයි කාලයක් දළදා වහන්සේ මේ පෙරහැරේ වැඩම කරා කියන හේතුව . දෙල්ගමුව රජමහා විහාරයේ කුරහන් ගලක් යට දළදා වහන්සේ සඟවා තබපු කාලයේ දළදා වහන්සේ වෙනුවෙන් පෙරහැර පවත්වන්න පුළුවන් කමක් තිබිලා නෑ . ඒ නිසා කරලා තියෙන්නේ සමන් දේවාලයේ ඇසල පෙරහැර කාලයේදී දළදා වහන්සේ සමන් දේවාලයට වැඩම කරවලා දේව පෙරහරට ඉදිරියෙන් දළදා වහන්සේ වැඩම කරවපු එක .

ඒ කාලය තුල දළදා වහන්සේ වඩා හිඳුවලා තියෙන්නේ සමන් දේවාලයේ තියෙන මෙන්න මේ බුදු මැදුරේ . මේ බුදු මැදුරට දළදා ගෙය කියලත් කියනවා . ඉතින් පලවෙනි විමලධර්මසූරිය රජතුමා දළදා වහන්සේ ආයෙත් මහනුවරට වැඩම කරවාගෙන යනතුරු සමන් දේවාලයේ තමයි දළදා පෙරහැර පවත්වලා තියෙන්නේ . මේ නිසා සමන් දේවාලයේ අද දක්වාම දළදා පෙරහරත් දේව පෙරහරට ඉදිරියෙන් ගමන් කරනවා .

දළදා වහන්සේ සංකේතවත් කරන්න සධාතුක කරඬුවක් වැඩම කරවනවා . සධාතුක කරඬුව වැඩම කරවන භාග්‍යය මේ අවුරුද්දෙත් ලැබුණේ නැදුන්ගමුවේ රාජා ඇතාට . මේ තියෙන්නේ පෙරහැරේ ඒ විශේෂ අවස්ථා . සිංහාසන මණ්ඩපයේ කෙරෙන විශේෂ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර ගැන තවත් ලිපියකින් හමුවෙමු .

ඔබ සැමට සමන් දෙවිඳුගේ පිහිට ලබේවා !


සබරගමුව මහ සමන් දේවාලයේ 2015 වර්ෂයේ ඇසළ මහා මංගල්‍යය ගිය සතියේ පවත්වලා අවසාන උනා . ඉතින් වෙනදා වගේම මේ පාරත් දෙවේලේ පෙරහැර දවසක සහ මහ ...

ප්‍රභාශ්වර ජ්‍යෝතිෂ සේවය අනුබද්ධිත සියලුම සේවාවන්


ඔබගේ උපන් දිනය , උපන් වෙලාව සහ උපන් ස්ථානය අනුව පිළියෙළ කරනු ලබන දළ කේන්දර සටහන සහ භාව කේන්ද්‍ර සටහන අනුව ඵලාපල කථනය සිදු කරනු ලැබේ . එබැවින් ඔබ සතු ඔබගේ ජන්ම පත්‍ර සටහන් එවීම අවශ්‍ය නොවේ .

මෙම පළාපල කථනය සාමාන්‍ය ජීවිතයේ අවශ්‍ය සියළුම අංග ආවරණය වන ආකාරයේ ව්‍යුහයකින් යුක්ත වන අතර ඉන් පරිබාහිරව ඔබට විශේෂයෙන් දැනගැනීමට යම් කරුණු තිබේනම් ඒවා පළාපල කථනය හරහා විශේෂයෙන් දැනගැනීමට අවශ්‍ය මොනවාද ? කියන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු වශයෙන් එවිය යුතුය .

මෙම පළාපල කථනය වෙනුවෙන් පාරාශරීය ක්‍රමය සහ චූල නක්ෂස්ත්‍ර ක්‍රමය උපයෝගී කරගත් අතර දැන් ඒ සඳහා ක්‍රිෂ්ණමූර්ති පද්ධතියේ සංකල්පද උපයෝගී කරගනු ලැබේ .

එම පළාපල කථනය PDF සහ Word ගොනු වශයෙන් ලබාදෙන අතර ඊට අමතරව මුද්‍රිත පිටපතක් නිවසට ගෙන්වා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා අමතර ගෙවීමක් සිදුකළයුතු වේ . පලාපල කථනය සඳහා 1600 /= ක මුදලක් අය කෙරේ .

මුදල් ගෙවීම් සිදුවන්නේ බැංකු ගිණුමකට මුදල් බැරකිරීමෙන් හෝ වෙස්ටන් යූනියන් හරහා මුදල් එවීමෙන්ය . ගිණුම් අංක සහ එම විස්තර ඔබගේ පළාපල සටහන සැකසීමෙන් අනතරුව ලබා දේ . එබැවින් මුලින් මුදල් ගෙවීමක් අවශ්‍ය වන්නේ නැත .

පළාපල කථනය වෙනුවෙන් මෙම දත්ත අවශ්‍ය වේ .

නම 
කේන්ද්‍රය ස්ත්‍රී කේන්දරයක්ද පුර්ෂ කේන්දරයක්ද 
උපන් දිනය 
උපන් වේලාව ( පෙ.ව / ප.ව සමග )
උපන් නගරය 
ලග්නය ( දන්නවානම් )
නවාංශකය ( දන්නවානම් )
නැකත ( දන්නවානම් )
දසා ශේෂය ( දන්නවානම් )
විවාහක අවිවාහක බව
රැකියාව 
දරුවන් සිටී නම් කී දෙනෙක්ද ?
මව පියා ජීවත්ව සිටීද ?
සහෝදර සහෝදරියන් සිටී නම් දෙනෙක්ද ? 
ඵලාපල කථනය හරහා විශේෂයෙන් දැනගත යුත්තේ මොනවාද ? 


ඔන්ලයින් සේවාවක් ලෙස මෙම සේවාව පවත්වාගෙන යන අතර ඔබගේ පළාපල සටහනේ යම් ගැටළුවක් තිබේනම් හෝ පැහැදිළි කරගැනීමක් අවශ්‍ය වේ නම් ඒ සඳහා දුරකථන මාර්ගයෙන් සම්බන්ධ වීමට හැකියාව තිබේ .


පොරොන්දම් පරීක්ෂාවෙන් පමණක් අද වනවිටදී විවාහ නිගමනය ගැනීමට පුරුදුව සිටින බව පෙනී යයි . එහෙත් විවාහ පරීක්ෂාව යනු පොරොන්දම් පරීක්ෂාවම නොව . එයට දෙදෙනාගේ ජන්මපත්‍රවල අඩංගු යම් යම් සියුම් කරුණු කාරණාද ගැලපීම අවශ්‍ය වේ .

අද වනවිටදී ප්‍රේම සම්බන්ධතා මත පදනම්වී විවාහය සිදුවීම සාමාන්‍ය දෙයක් වී ඇති බැවින් විවාහ පරීක්ෂාව සහ පොරොන්දම් පරීක්ෂාව ඔවුනගේ අදහස් උදහස් අනුවද සිදුකිරීම ප්‍රායෝගික ජ්‍යෝතිෂ වේදීන්ගේ කාර්යයක් වේ . ප්‍රේම සම්බන්ධතා ඇතිවන්නේ ජන්මපත්‍ර ගැළපීමකින් පසුව නොවේ . එබැවින් එම ජන්මපත්‍රවල නොගැළපීම් සඳහා ප්‍රතිකාර කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඒවාද නියම කිරීම ජ්‍යෝතිෂ විද්‍යාව පැත්තෙන් සිදුවිය යුතු කාර්යයකි . එමෙන්ම ජන්මපත්‍ර මගින් පෙන්නුම් කරන චරිත ලක්ෂණ වටහාදී විවාහයට පසුව දෙදෙනාගේ යහපැවැත්ම සම්පාදනය කරගන්නේ කෙසේද කියා යම් අදහසක් ලබාදීමද විවාහ පරීක්ෂාවේ කොටසකි . ඒ සියල්ලම මෙම සේවාව හරහා සිදු කරනු ලැබේ .

එම විවාහ පරීක්ෂාවේ සහ පොරොන්දම් පරීක්ෂාවේ විස්තර සටහන PDF සහ Word ගොනු වශයෙන් ලබාදෙන අතර ඊට අමතරව මුද්‍රිත පිටපතක් නිවසට ගෙන්වා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා අමතර ගෙවීමක් සිදුකළයුතු වේ . විවාහ පරීක්ෂාව සහ පොරොන්දම් පරීක්ෂාව සඳහා 2000 /= ක මුදලක් අය කෙරේ .

මුදල් ගෙවීම් සිදුවන්නේ බැංකු ගිණුමකට මුදල් බැරකිරීමෙන් හෝ වෙස්ටන් යූනියන් හරහා මුදල් එවීමෙන්ය . ගිණුම් අංක සහ එම විස්තර ඔබගේ විස්තර සටහන සැකසීමෙන් අනතරුව ලබා දේ . එබැවින් මුලින් මුදල් ගෙවීමක් අවශ්‍ය වන්නේ නැත .

මෙම සේවාව වෙනුවෙන් මෙම දත්ත අවශ්‍ය වේ .


පුරුෂ

උපන් දිනය
උපන් වේලාව ( පෙ.ව / ප.ව සමග )
උපන් නගරය
ලග්නය ( දන්නවානම් )
නවාංශකය ( දන්නවානම් )
නැකත ( දන්නවානම් )
දසා ශේෂය ( දන්නවානම් )ස්ත්‍රී

උපන් දිනය
උපන් වේලාව ( පෙ.ව / ප.ව සමග )
උපන් නගරය
ලග්නය ( දන්නවානම් )
නවාංශකය ( දන්නවානම් )
නැකත ( දන්නවානම් )
දසා ශේෂය ( දන්නවානම් )


ඔන්ලයින් සේවාවක් ලෙස මෙම සේවාව පවත්වාගෙන යන අතර ඔබගේ විස්තර සටහනේ යම් ගැටළුවක් තිබේනම් හෝ පැහැදිළි කරගැනීමක් අවශ්‍ය වේ නම් ඒ සඳහා දුරකථන මාර්ගයෙන් සම්බන්ධ වීමට හැකියාව තිබේ .ග්‍රහ අපල දුරුවීමට , අධ්‍යාපනය වැඩිදියුණු වීමට සහ ඔබගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වීමට සෙත්කවි රචනා කිරීම අපගේ ජ්‍යෝතිෂ සේවය මගින් ඉටු කරනු ලැබේ .

එම සෙත්කවි රචනා පත්‍රය PDF සහ Word ගොනු වශයෙන් ලබාදෙන අතර ඊට අමතරව මුද්‍රිත පිටපතක් නිවසට ගෙන්වා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා අමතර ගෙවීමක් සිදුකළයුතු වේ . සෙත් කවි රචනා කිරීම සඳහා 2000 /= ක මුදලක් අය කෙරේ .

මුදල් ගෙවීම් සිදුවන්නේ බැංකු ගිණුමකට මුදල් බැරකිරීමෙන් හෝ වෙස්ටන් යූනියන් හරහා මුදල් එවීමෙන්ය . ගිණුම් අංක සහ එම විස්තර ඔබගේ පළාපල සටහන සැකසීමෙන් අනතරුව ලබා දේ . එබැවින් මුලින් මුදල් ගෙවීමක් අවශ්‍ය වන්නේ නැත .

කවියක් ලිවීමට මෙම තොරතුරු අවශ්‍ය වේ .

කවිය ලිවිය යුත්තේ කුමන දෙවියන් උදෙසාද ?
කවිය ලිවිය යුත්තේ කුමන කාරණාවක් ඉටු කරගැනීමටද ? ( අධ්‍යාපනය , ග්‍රහ අපල දුරුවීම ............. )
කවිය ලිවිය යුතු කෙනාගේ සම්පූර්ණ නම ?
සාමාන්‍යයෙන් ඔහුට ආමන්ත්‍රණය කරනු ලබන නමේ කොටස ?
උදා : සම්පූර්ණ නම = දර්ශන ප්‍රභාත් ධර්මවර්ධන =>> ආමන්ත්‍රණය සඳහාභාවිතා වන කොටස = " දර්ශන " )
උපන් දිනය ?
උපන් වෙලාව  ? ( පෙව / පව සමග )
උපන් නගරය ?
ලග්නය ? ( දන්නවානම් )
නැකත ? ( දන්නවානම් )අලුත උපන් දරුවාගේ ජන්මපත්‍ර සටහන හෝ ඔබගේ අස්ථානගත වූ ජන්මපත්‍ර සටහන වෙනුවට අලුත් ජන්මපත්‍ර සටහනක් සාදවා ගැනීම මෙම සේවාව ඔස්සේ සිදුකරනු ලැබේ .

එම ජන්මපත්‍ර සටහන PDF සහ Word ගොනු වශයෙන් ලබාදෙන අතර ඊට අමතරව මුද්‍රිත පිටපතක් නිවසට ගෙන්වා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා අමතර ගෙවීමක් සිදුකළයුතු වේ . ජන්මපත්‍ර සටහන සඳහා 1000 /= ක මුදලක් අය කෙරේ .

මුදල් ගෙවීම් සිදුවන්නේ බැංකු ගිණුමකට මුදල් බැරකිරීමෙන් හෝ වෙස්ටන් යූනියන් හරහා මුදල් එවීමෙන්ය . ගිණුම් අංක සහ එම විස්තර ඔබගේ පළාපල සටහන සැකසීමෙන් අනතරුව ලබා දේ . එබැවින් මුලින් මුදල් ගෙවීමක් අවශ්‍ය වන්නේ නැත .

ඒ වෙනුවෙන් මෙම විස්තර අවශ්‍ය වේ .

උපන් දිනය
උපන් වේලාව ( පෙ.ව / ප.ව සමග )
උපන් නගරය

(අස්ථානගත වූ ජන්මපත්‍ර සටහන් සඳහා )
ලග්නය ( දන්නවානම් )
නවාංශකය ( දන්නවානම් )
නැකත ( දන්නවානම් )නැකත යනු යම් කටයුත්තක් ආරම්භ කිරීමට යොදාගනු ලබන සුබ වේලාවයි . එම නැකත් සෑදීමේ කාර්යය සිදුකිරීමේදී නැකත අවශ්‍ය කාරනාවට සීහෙන අන්දමේ ග්‍රහබල නැකත් බල විමසිය යුතු අතර , අත්හල යුතු දෝෂ හැකිතාක් අත්හැර නැකත් සෑදීම සිදුකලයුතුය . මහා නක්ෂස්ත්‍රයත් චූල නක්ෂස්ත්‍රයත් ආශ්‍රයෙන් මෙම සේවාවේදී නැකත් සෑදීම සිදුකරනු ලැබේ .

එම නැකත් පත්‍රය PDF සහ Word ගොනු වශයෙන් ලබාදෙන අතර ඊට අමතරව මුද්‍රිත පිටපතක් නිවසට ගෙන්වා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා අමතර ගෙවීමක් සිදුකළයුතු වේ . එක සුබ වෙලාවක් සාදවා ගැනීම සඳහා 500 /= ක මුදලක් අය කෙරේ .

මුදල් ගෙවීම් සිදුවන්නේ බැංකු ගිණුමකට මුදල් බැරකිරීමෙන් හෝ වෙස්ටන් යූනියන් හරහා මුදල් එවීමෙන්ය . ගිණුම් අංක සහ එම විස්තර ඔබගේ නැකත් සටහන සැකසීමෙන් අනතරුව ලබා දේ . එබැවින් මුලින් මුදල් ගෙවීමක් අවශ්‍ය වන්නේ නැත .


නැකතක් සෑදීමට මෙම විස්තර අවශ්‍ය වේ .

උපන් දිනය
උපන් වේලාව ( පෙ.ව / ප.ව සමග )
උපන් නගරය
ලග්නය ( දන්නවානම් )
නවාංශකය ( දන්නවානම් )
නැකත ( දන්නවානම් )
දසා ශේෂය ( දන්නවානම් )
නැකත අවශ්‍ය වන්නේ කුමන කාරණාවක් වෙනුවෙන්ද යන වග
එම සුබ කටයුත්ත සිදු කරන නගරයවිවාහ මංගල්‍යයක් පැවැත්වීමේදී එහි ප්‍රධානතම අංගයක් වන්නේ සුබ වේලාවන් අනුව විවාහ මංගල චාරිත්‍ර සිදු කිරීමයි . විවාහ නැකත් පත්‍රය පිළියෙළ කිරීම චිරාගත සම්ප්‍රදායානුකූලව සිදුකරන කටයුත්තක් වන අතර ප්‍රභාශ්වර ජ්‍යෝතිෂ සේවය මගින් විවාහ නැකත් පිළියෙළ කිරීම , Online සේවාවක් වශයෙන් ඔබට ලබාගත හැක .

මෙහිදී ,


මනාල මහතා නිවසින් පිටත් වීම 
මනාල මහත්මිය නිවසින් පිටත් වීම 
නැකතට මනාලියට තැල්ල තැබීම
විවාහය ලියාපදිංචි කිරීම
පෝරුවට නැගීම 
පෝරුවෙන් බැසීම 
පිටත් වීම 

මනාලයාගේ නිවසට නව යුවල පිවිසීම 

නැකතට මගුල් කීම 

නැකතට තෙල් වළං ලිප තැබීම 

මගුල් කප් සිටුවීම
මගුල් මඩුව සෑදීම
විවාහ යුවල මනාලයාගේ නිවසේ කිරි ඉතිරවීම 

යන අවස්ථා සඳහා නැකත් සෑදීම සිදු කරනු ලැබේ. 

මෙයින් මගුල් කප් සිටුවීම , මගුල් මඩුව සෑදීම , විවාහ යුවල මනාලයාගේ නිවසේ කිරි ඉතිරවීම යන නැකත් , විවාහ නැකත් පත්‍රයක අත්‍යාවශ්‍ය නැකත් වේලාවන් නොවන අතර ඔබට අවශ්‍ය නම් පමණක් එම කාර්යයන් සඳහා ද නැකත් වේලාවන් සාදවාගත හැක . 


මෙම නැකත් පත්‍රය පිළියෙළ කර PDF සහ Word ගොනු වශයෙන් ලබාදෙන අතර ඊට අමතරව මුද්‍රිත පිටපතක් නොමිලේම නිවසට තැපැල් මාර්ගයෙන් එවීමට කටයුතු සලසනු ලැබේ .  .


එක් නැකත් වෙලාවක් සඳහා 400/= මුදලක් අය කෙරේ . 


මුදල් ගෙවීම් සිදුවන්නේ බැංකු ගිණුමකට මුදල් බැරකිරීමෙන් හෝ වෙස්ටන් යූනියන් හරහා මුදල් එවීමෙන්ය . ගිණුම් අංක සහ එම විස්තර ඔබගේ නැකත් සටහන සැකසීමෙන් අනතරුව ලබා දේ .මෙම සේවාව වෙනුවෙන් මෙම දත්ත අවශ්‍ය වේ .


පුරුෂ

උපන් දිනය
උපන් වේලාව ( පෙ.ව / ප.ව සමග )
උපන් නගරය
ලග්නය ( දන්නවානම් )
නවාංශකය ( දන්නවානම් )
නැකත ( දන්නවානම් )
දසා ශේෂය ( දන්නවානම් )


ස්ත්‍රී

උපන් දිනය
උපන් වේලාව ( පෙ.ව / ප.ව සමග )
උපන් නගරය
ලග්නය ( දන්නවානම් )
නවාංශකය ( දන්නවානම් )
නැකත ( දන්නවානම් )
දසා ශේෂය ( දන්නවානම් )ඔන්ලයින් සේවාවක් ලෙස මෙම සේවාව පවත්වාගෙන යන අතර ඔබගේ නැකත් සටහනේ යම් ගැටළුවක් තිබේනම් හෝ පැහැදිළි කරගැනීමක් අවශ්‍ය වේ නම් ඒ සඳහා දුරකථන මාර්ගයෙන් සම්බන්ධ වීමට හැකියාව තිබේ .
නැකත යනු යම් කටයුත්තක් ආරම්භ කිරීමට යොදාගනු ලබන සුබ වේලාවයි . එම නැකත් සෑදීමේ කාර්යය සිදුකිරීමේදී නැකත අවශ්‍ය කාරනාවට සීහෙන අන්දමේ ග්‍රහබල නැකත් බල විමසිය යුතු අතර , අත්හල යුතු දෝෂ හැකිතාක් අත්හැර නැකත් සෑදීම සිදුකලයුතුය . මහා නක්ෂස්ත්‍රයත් චූල නක්ෂස්ත්‍රයත් ආශ්‍රයෙන් මෙම සේවාවේදී නැකත් සෑදීම සිදුකරනු ලැබේ .


නිවාස ඉදිකිරීම සහ වෙනත් ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේදී නැකත් සෑදියයුතු අවස්ථා සහ වැඩ ආරම්භ කිරීම් වලදී සාදන නැකත් කීපයක් පවතී . ඒවානම්

ලණු ගැසීමට කුක්ඤ සිටුවීම
අත්තිවාරම් කැපීම
මුල් ගල් තැබීම
බිත්ති බැඳීම ආරම්භ කිරීම
ප්‍රධාන උළුවස්ස තැබීම
වහලේ යට ලී තැබීම
ගෙට ගෙවැදීම


එම නැකත් වෙලාවන් PDF සහ Word ගොනු වශයෙන් ලබාදෙන අතර ඊට අමතරව මුද්‍රිත පිටපතක් නිවසට ගෙන්වා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා අමතර ගෙවීමක් සිදුකළයුතු වේ . එක් සුබ වෙලාවක් සාදවා ගැනීම සඳහා 500 /= ක මුදලක් අය කෙරේ . ඔබගේ අවශ්‍යතාවය අනුව නැකත් සැදීම සිදු කෙරේ .මුදල් ගෙවීම් සිදුවන්නේ බැංකු ගිණුමකට මුදල් බැරකිරීමෙන් හෝ වෙස්ටන් යූනියන් හරහා මුදල් එවීමෙන්ය . ගිණුම් අංක සහ එම විස්තර ඔබගේ නැකත් සටහන සැකසීමෙන් අනතරුව ලබා දේ . එබැවින් මුලින් මුදල් ගෙවීමක් අවශ්‍ය වන්නේ නැත .නැකතක් සෑදීමට මෙම විස්තර අවශ්‍ය වේඋපන් දිනය

උපන් වේලාව ( පෙ.ව / ප.ව සමග )

උපන් ස්ථානය

ලග්නය ( දන්නවානම් )

නවාංශකය ( දන්නවානම් )

නැකත ( දන්නවානම් )

නැකත අවශ්‍ය වන්නේ කුමන කාරණාවක් වෙනුවෙන්ද යන වග

සුබ කටයුත්ත සිදු කරන නගරයඔබ සැමට සමන් දෙවිඳුගේ පිහිට ලැබේවා !


ඔබගේ උපන් දිනය , උපන් වෙලාව සහ උපන් ස්ථානය අනුව පිළියෙළ කරනු ලබන දළ කේන්දර සටහන සහ භාව කේන්ද්‍ර සටහන අනුව ඵලාපල කථනය සිදු කරනු ලැබ...

රත්නපුර " කාර්තිගේෂන් " ස්මාරකය

( මේක ප්ලේ කරන්න )
( මුල තියෙන්නේ මගෙ කතාව . දෙවෙනි භාගය තමයි ස්මාරකය ගැන කියන කතාව . මගෙ කතාව කියවන්න අකැමති අයට ලිපිය මැද තියෙන ගීතය ගාවින් ඉරක් ගහලා වෙන් කරලා ඇති . එතන ඉඳලා පහලට කියවන්න )

රත්නපුරේ ඉන්න අපිට සමන්දෙවියන්ගේ පිහිටෙන වැස්සෙන් නම් අඩුවක් නැහැ . ඒ නිසාම රත්නපුරේ අපිට කළුගඟ උතුරලා පිටාර ගලාගෙන යන ගං වතුර කියන දේ අරුමයක් නෙවෙයි . අද මම කියන්න යන්නේ ගං වතුර එක්ක බැඳිච්ච කතාවක් . සිංහල අවුරුද්ද පහුවෙලා දවස් හතලිස් පහ පැන්නට පස්සේ රත්නපුරේට අනිවාර්යෙන්ම ගංවතුරක් එනවා කියන එක ප්‍රසිද්ධ රහසක් . මම අද කියන්න යන්නේ මෙහෙම ගංවතුරක් නිසා ජීවිතය පූජා කරපු කෙනෙක් වෙනුවෙන් හදපු ස්මාරකයක් ගැන . ඊට කලින් මම කියන්නම් මට ගං වතුර ගැන තියෙන අත්දැකීම් ගැන .

මම ඉන්නේ නම් කඳුකර ප්‍රදේශයක . අහ් මෙහෙම කියන්න පුළුවන් . පොත්ගුල් විහාරය තියෙන කන්ද තියෙනවනේ . ඒ කන්දේ හරියටම අනික් පැත්තේ පහල තමයි වයලීනෝ පදිංචි වෙලා ඉන්නේ . ඒ නිසා අපිට තියෙන්නේ ගං වතුර බයට වඩා නාය යයි කියන බය . කෙසේ වෙතත් සමන් දෙවියන්ගේ පිහිටෙන් අපි තාමත් යහතින් ඉන්නවා .

මම සීවලියට ගියේ 2002 අවුරුද්දේ . ඒ හය වසරට . 2003 අවුරුද්දේ මම හත වසරේ . මේ සිදුවීම් පෙළ මගේ හිතෙන් කවදාවත් අයින් කරන්න බැරි සිදුවීම් මාලාවක් විදියට තැම්පත් වෙලා තියෙනවා . මම බර්ත්ඩේ එක තියෙන්නේ මැයි මාසයේ හරියටම මාසයේ මැද දවසේ . කොහොමහරි ඉතින් 2003 අවුරුද්දේත් මගෙ උපන්දිනය වෙනුවෙන් අපේ ගෙදර පොඩ්ඩක් විශේෂ උනා . හැමදාම මගෙ උපන් දිනයට එන නෑයෝ කස්ටියක් ඉන්නවා . එදත් ඒ නැන්දලා අක්කලා අයියලා මාමලා මගේ උපන් දිනය දවසට අපේ ගෙදර පුරුදු විදියටම ආවා .

මට මතකයි එදා වෙසක් පොහොය දවසක් . ටීවී එකේ පටාචාරා කියන ෆිල්ම් එකත් පෙන්නුවා . මම ඒ ෆිල්ම් එක බාගෙට වගේ බලනකොට අහස හොඳටම කළුවෙලා ගොරවන්න පටන් ගත්තා . එවෙලේ අම්මා මට කිව්වා ඕක ඔෆ් කරලා දාන්න දැන් අකුණු ගහන වෙලාවනේ කියලා . පස්සේ අර මගේ උපන් දිනය වෙනුවෙන් ආව අයත් කාලා බීලා ඉක්මනටම යන්න ගියා මහා වැස්සක් එන්න හදන නිසා .

දැන් වෙලාව හවස තුනට විතර . ඒත් රෑ වගේ අහස කළුවෙලා . මම නිදාගන්න ඇඳට හරියටම උඩින් උළු කැටයක් වෙනුවට වීදුරුවක් දාලා තිබුණා එලිය වැටෙන්න . මම ඇඳටවෙලා රෙද්දක් පොරවාගෙන වීදුරුවෙන් පේන අකුණු එළි දිහා බලාගෙන හිටියා . මට එහෙමම නින්ද ගිහින් ඇහැරුනේ රෑ හතට විතර . එවෙලේ ගෙදර කරන්ට් ගිහින් තිබුණා . වැස්ස හොඳටම වැඩියි . මම කාලා එහෙමම ආයෙත් නිදාගත්තා . පහුවෙනිදා උදෙත් ඇහැරෙනකොට හොඳටම වහිනවා . ඒ දවසෙත් දිගටම වැස්සා . දිගටම වහිනවා කියන්නේ වැස්ස අඩුවෙලා විනාඩියෙන් ආයෙත් හෝ..............ගාලා වහින්න පටන් ගන්නවා.

කොච්චර වැස්සද කියනවනම් මගෙ උපන් දිනය දවසේ වහින්න පටන් ගත්ත වැස්ස දවස් තුනක් එක දිගට වැස්සා . ගං වතුර ගලලා කියලා ආරංචි උනේ තුන්වෙනි දවසේ . ඒත් එලියට යන්නවත් බෑ වහිනවා . හතරවෙනි දවසේ අපේ අම්මා මාව එක්ක ගියා ටවුන් එකේ ගං වතුර බලන්න . රත්නපුරේ මුවගම තියෙන පාලමේ යට ගෑවෙන නොගෑවෙන ගානට වතුර . මුළු ටවුන් එකම යටවෙලා . වැවක් වගේ .

මම ගං වතුර පෑගුවා . හැමෝම වගේ ගං වතුර පෑගුවා . ඒ ආසාවට . මොකද එහෙම වතුරක් අපි ජීවිතේට දැකලා තිබ්බේ නැති නිසා . ගං වතුර ගලනවද කියලා දැනගන්න අපිට තිබුණ හොඳ මිනුමක් තමයි අපේ ගෙදර ලිඳ . අපේ ගෙදර ලිඳ උතුරන්න තරම් වැස්සොත් අපි දන්නවා අනිවා දැන් රත්නපුරේ නගරය ගංවතුරෙන් යට වෙලා කියලා .

එදා ඉතින් ගංවතුර බලලා ආපහු එනකොට අපිට හම්බුණා අපේ ආච්චිඅම්මගේ හොඳම යාළු ආච්චිව . ඒ ආච්චි පාර අයිනේ ඉන්නවා . ඒ ආච්චිලා ඉන්න පාරෙත් එවෙලේ ගං වතුර තියෙනවා අපි දැක්කා . ඉතින් ඒ ආච්චි අපේ අම්මගේ අත අල්ලගෙන කිව්වා " කන්නාඩිය විතරයි දුවේ ගන්න පුළුවන් උනේ . එක පාරට වතුර එනකොට අපි උඩහට ආවා " කියලා . එවෙලේ තමා ගං වතුරේ තියෙන අසුන්දර බව මට තේරුණේ .

පස්සේ ගෙදර එනකොට අපේ ගෙවල් පැත්තේ අය ගං වතුරෙන් කරදර වෙච්ච අයට කෑම දෙන්න සූදානම් කරනවා . ඒ කාලේ ගමේ හැමතැනම කොස් හැදිලා තිබුණා . අපේ වත්තේ තිබ්බ ගස් වලත් කොස් පැහිලා තිබුණා . ඉතින් හැම ගෙදරකින්ම වගේ ගස්වල තිබ්බ කොස් කඩලා සුද්ද කරලා එක ගෙදරකට එකතු කරලා ඒවා තම්බලා පොල් සම්බෝල හදලා බතුත් එක්ක අරන් ගිහින් අසරණ වෙච්ච අයට බෙදලා දුන්නා බඩගින්න නිවා ගන්න .

මට මතකයි අපේ මාමලා එහෙම බෝට්ටු වලින් තමයි කෑම ගෙනිහින් දීලා තිබුණේ . ඊට පස්සේ මාසයක් විතර යනකල් ගංවතුර ආධාර දීමේ වැඩසටහන් තිබුණා මේ අවතැන් වෙච්ච අයට ආධාර කරන්න . අපේ ඉස්කෝලේන් එකතු කරා අපේ පරණ සටහන් පොත් එක්ක පාසැල් නිල ඇඳුම් . සටහන් පොත් ඇඳුම් ගං වතුරට ගහගෙන ගිය ළමයින්ට පාඩම් කරන්න අඳින්න ඒ පොත් ඇඳුම් බෙදලා දීලා තිබුණා .

අපේ නෑදෑයෝ කස්ටියක් ඉන්නවා කළු ගඟ කිට්ටුවම . එයාලගේ ගෙදරට ගං වතුර ආවම අපේ ගෙදරින් කෑම හදලා ගිහින් දෙනවා . ඉස්සර කලේ ගං වතුර ගැලුවම අපේ සීයා කෑම ටික ඔලුව උඩ තියාගෙන ගං වතුරේ බැහැල එයාලට කෑම ගිහින් දෙනවා කියලා අපේ අම්මා දවසක් මාත් එක්ක කිව්වා . මේ ගං වතුර අවුල නිසාම ගඟ කිට්ටුව තියෙන ගොඩක් ගෙවල් තට්ටු දෙකට තමයි හදලා තියෙන්නේ . වතුර එනකොට බඩුටික අස් කරගෙන උඩ තට්ටුවට වෙලා බලාගෙන ඉන්නවා වතුර බැහැලා යනකල් .

ගං වතුර ලස්සන උනාට ඒ පිටිපස්සේ තියෙන්නේ හරිම දුක්බර කතා ගොඩක් . රත්නපුරේ පලාවෙල ලාවලු කන්ද කියන කන්ද නාය ගිහින් එක ගමක් එහෙම පිටින්ම මිහිදන් කරලා තිබුණා . මමත් ගියා ඒ නාය ගියපු තැන බලන්න . මම යන වෙලෙත් හමුදාවේ අය මිනියක් ගොඩ ගත්තා . ගං වතුර නිසා ගොඩක් අය මැරිලා තිබුණා . තවත් ගොඩක් අය අවතැන් වෙලා තිබුණා . මෙන්න මේ ගීතය ආවේත් ඔන්න ඔය ගං වතුර ආපු කාලේ .


=======================================================================


ඉතින් අද මම කියන්න යන්නේ රත්නපුරයට 1913 අවුරුද්දේ ආපු ගං වතුර ගැන විශේෂ සිදුවීම් ටිකක් . ඒ ගංවතුර මට්ටම රත්නපුර " වේස් අනුස්මරණ " ගොඩනැගිල්ලේ , එහෙමත් නැත්නම් කවුරුත් වගේ දන්න රත්නපුර මහජන පුස්තකාල ගොඩනැගිල්ලේ සටහන් කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම .මම මේ ෆොටෝස් ගන්න ටවුන් එකේ ඇවිදින ගමන් නිකමට වගේ කල්පනා කරලා බැලුවා කොච්චර විතර වතුරක් රත්නපුරේ යටකරන්න ඇත්ද කියලා . මහපාරේ ඉඳල මේ සලකුණට අඩි අටක විතර උසක් තියෙනවා . ඒ උසත් එක්ක හිතලා බැලුවම මේ ගං වතුර කොච්චර බිහිසුණු එකක්ද කියලා හිතාගන්න පුළුවන් . මේ ගංවතුර ගැන ඒ කාලේ හිටපු ආර් එන් තේන් කියන රත්නපුරේ ඒජන්තවරයා තමන්ගේ දින සටහන් වල සටහන් කරලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම .

එතුමාගේ සටහන් වලට අනුව මේ ගං වතුර ගලන්න වහින්න පටන්ගෙන තියෙන්න 1913 ඔක්තෝම්බර් 4 වෙනිදා . එතුමා කියනවා දිසාපති නිළනිවස පිටිපස්සේ තියෙන වෙල්යාය වතුරෙන් පිරිලා තියෙන්නේ , ඒ නිසා මේ වතුර ඇල දිගේ ගලාගෙන ගිහින් ගඟට එකතු උනාම ගං වතුරක් ඇතිවෙන්න පුළුවන් කියලා .

කොහොමහරි 5 වෙනිදා වෙනකොට ටිකක් වැස්ස පායලා තිබිලා තියෙන්නේ . ඒත් දිසාපති වලව්ව වටේ වතුරෙන් යටවෙලා තිබුන නිසා මේ අය වලව්වේ හිරවෙලා තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ . ඒ කාලේ රත්නපුරේ දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු වරයා වෙලා ඉඳලා තිබුණේ එස් ටී කාර්තිගේෂන් කියන මහත්මයා . එතුමා දිසාපති තුමාගෙන් අහලා තියෙනවා වතුර ගලලද කියලා . ඒ වගේම එවෙලේ දිසාපති තුමා දැනගෙන තියෙනවා රත්නපුරේ පොලීසිය මහජන පොළ එහෙමත් වතුරෙන් යට වෙලා තමයි තිබුනේ කියලා . 

මේ වෙලාවේ දිසාපති තුමා වතුරේ බැහැලා ඇවිත් තියෙනවා නගරය කොහොමද කියලා බලන්න . එතුමා සටහන් කරනවා එවෙලේ වතුර මට්ටම එතුමාගේ වැලමිටට වඩා ඉහලින් තිබුණා කියලා . පස්සේ මෙතුමා ගිහින් තියෙනවා රත්නපුරේ නගර මධ්‍යයේ තියෙන බලකොටුව පැත්තට . කොටුවෙන් ඒ වෙලාවේ ලොකු වතුර පාරක් එන නිසා එතුමා කොටු දොරකඩින් ඇතුල් වෙන්නේ නැතුව දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු නිල නිවාස පැත්තට ගිහින් .
එවෙලේ තමයි එතුමා දැකලා තියෙන්නේ ඉංජිනේරු තුමාගේ නිළ නිවසේ වගේම කාර්යාලයේත් අවතැන් වෙච්ච අය ඉන්නවා කියලා . හවස් වෙනකොට දිසාපති තුමා ආයෙත් දිසාපති වලව්ව පැත්තට යන්න කල්පනා කරලා තියෙනවා බිරිඳයි දරුවනුයි වලව්වේ හිටපු නිසා . ඒත් පයින් යන්න බැරි තරමට වතුර වැඩිවෙලා නිසා එතුමා පොඩි බෝට්ටුවක් අරගෙන තමයි ගිහින් තියෙන්නේ වලව්වට . 

ඔයාලා දන්නවද දන්නේ නෑ රත්නපුරේ පරණ ආයුර්වේද රෝහල තමයි ඉස්සෙල්ලාම රත්නපුරේ හදපු ඉංග්‍රීසි බෙහෙත් ශාලාව කියලා . ඉතින් මේ වෙලාවේ දිසාපති තුමාට දැනගන්න ලැබිලා තියෙනවා රෝහලත් යට වෙලා කියලා . පස්සේ දිසාපති තුමා බෝට්ටුවකින් ගිහින් බලනකොට තමයි දැකලා තියෙන්නේ රෝහලේ ඉන්න සීයක් විතර ලෙඩ්ඩු අනාත අසරණ තත්ත්වයට පත් වෙලා ඉන්නවා කියලා . 


හයවෙනිදා වෙනකොට පිරිමි රෝගීන් එතකොට තිබුණ පරණ හිරගෙදරටත් යවලා තියෙනවා වතුර වැඩි නිසා . පරණ හිරගෙදර මොකක්ද කියලා දැන් අහන්න පුළුවන් . ඒ තමයි දැනට රත්නපුර ගොවිජන සේවා කාර්යාලය පවත්වාගෙන යන ගොඩනැගිල්ල . මම මේ හැම ගොඩනැගිල්ලක් වටේම ඇවිදලා බලලා තියෙනවා . මේවායේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීය ලක්ෂණ තරමක් දුරට තාමත් රැකිලා තියෙන නිසා ඒවායේ පෞරානික බව දැකගන්න පුළුවන් . 

ඉතින් කල දුටුකල වල ඉහගන්න ඕන නිසා බෝට්ටු කාරයෝ මේ වෙලාවේ තමන්ගේ අය කිරීම් වැඩි කරා වැඩිපුර මුදල් උපයාගන්න . ඒ නිසා මේ බෝට්ටු සේවාවා තහනම් කරමු කියලා යෝජනාවක් ආවත් දිසාපති තුමා ඒකට කැමතිවෙලා නැහැ . මොකද පුළුවන් අය හරි ඒකෙන් බේරෙයි කියලා හිතපු නිසා . මෙයාලා පුළුවන් පුළුවන් හැටියට බෝට්ටු යොදාගෙන මිනිස්සු එහා මෙහා කරලා තියෙනවා . හය වෙනිදා හවස් වෙනකොට වතුර සම්පූර්නෙන්ම වගේ අඩුවෙලා ගිහින් . 

ඉතින් දිසාපති තුමා සටහන් කරලා තියෙනවා ගම් වල මිනිස්සු කඩවල් වලින් කන්න බොන්න දේවල් මිලදී ගන්න නගරයට එනකොට කඩවල් ඔක්කොම වගේ වහලා තිබුණේ කියලා . ඒ නිසාම මිනිස්සු කඩවල් කඩලා මංකොල්ල කන්න පටන්ගත්තලු . ඒ නිසාම දිසාපති තුමා කරලා තියෙන්නේ කඩවල් වල ආරක්ෂාවට පොලීසියෙන් යොදවපු එක .

ගං වතුර ගැන කියන්න තියෙන්නේ ඔච්චරයි . දැන් එමු අපේ කාර්තිගේෂන් ස්මාරකය ගැන කතාවට . මම කලින් කිව්වා මතක ඇති ඔයාලට මේ කාලේ රත්නපුරේ ප්‍රධාන ඉංජිනේරු වරයා වෙලා හිටියේ එස් ටී කාර්තිගේෂන් කියන මහත්මයා කියලා . 

ඉතින් මේ ගං වතුර වෙලාවේ මෙතුමා ගොඩක් මහන්සිවෙලා මිනිස්සුන්ගේ සුභ සාධන කටයුතු වලට දායක වෙලා තියෙනවා . ඒත් එතුමා කරපු පවකට වෙන්න ඇති එතුමාට ඒ ගං වතුරෙන්ම තමන්ගේ ජීවිතයට සමු දෙන්නත් සිද්ද වෙලා තියෙන්නේ . 

රත්නපුරේ ඔසුසල දැනට පිහිටලා තියෙන්නේ මධ්‍යම බස්නැවතුම්පල කිට්ටුවමයි . මේ ස්ථානයේ පාරේ එහා පැත්තේ පහලින් තියෙනවා වගුරක් . මේකට කියන්න " නාගහමුත්තෙට්ටුව වගුර " කියලා . එක පැත්තකින් මේ වගුර මායිම් වෙන්නේ රත්නපුර කෞතුකාගාරය පිහිටලා තියෙන ඇහැලේපොළ වලව්වෙන් . ආ මට තව දෙයක් කියන්න අමතක උනා . ඒ ඇහැලේපොළ වලව්ව තමයි මේ දිසාපති වලව්ව කියලා කිව්වෙත් . මොකද ඇහැලේපොළ නිළමේ හිරභාරයට ගත්තට පස්සේ මේ වලව්ව ඉංග්‍රීසි දිසාපති නිල නිවාස බවට පත් උනා . දැන් තමයි කෞතුකාගාරය විදියට භාවිතයට ගන්නේ . 

ඉතින් ගං වතුර තියෙන වෙලාවේ කාන්තාවන් කීප දෙනෙක් මේ නගහමුත්තෙට්ටුව කියන වගුරේ ගහගෙන යනවා දැකලා තියෙනවා මේ කාර්තිගේෂන් කියන ඉන්ජිනේරුතුමා . එතුමා වතුරට බැහැලා පීනලා ගිහින් මේ අයව බේරගන්න උත්සාහ කරන්න . ඒත් අවාසනාවන්ත විදියට එතුමාටත් ඒ වතුර පාරේම අවසන් ගමන් යන්න සිද්දවෙලා . 

පස්සේ රත්නපුරේ පරිපාලන නිලධාරින් සහ ඉංජිනේරු නිලධාරීන් එකතුවෙලා එතුමා වෙනුවෙන් රත්නපුර කෞතුකාගාරය පිහිටලා තියෙන ස්ථානය අසල පාර අයිනේ මෙන්න මේ ස්මාරකය ඉදි කරවලා තියෙනවා . පාර පළල් කරනකොට මේක පේමන්ට් එකට අහුවෙලා අදටත් යහතින් තියෙනවා . වෙලාවකට මල කරදරයක් මේ ස්මාරකය . මොකද පේමන්ට් එක මැදනේ තියෙන්නේ . ඒත් කාර්තිගේෂන් මහත්තයා රත්නපුරේ ජාති ආගම් බේදයක් නැතිව උදවු උපකාර කරපු කෙනෙක් . ඒ නිසා අපි එතනින් යන එන වෙලාවට එතුමාව මතක් කරගෙන යන්න පුළුවන් නම් ඒක ඉතාම වටිනා දෙයක් .

මේ කුලුන කළුගල් කුට්ටි තියලා තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ . උස මීටර් දෙකක් විතර වෙනවා . පාදම මීටරයක් විතර දිග පළල සමචතුරශ්‍රාකාර හැඩයක් ගන්නවා . ඒත් කුලුනේ උඩට එන්න එන්න දිග පළල ටිකක් අඩුවෙන්න තමයි හදලා තියෙන්නේ . කුලුනේ ඉහල කොටසේ එක පැත්තක මෙන්න මෙහෙම සටහන් කරලා තියෙනවා . ඔයාලත් කවදාහරි මේ කුලුන ගාවින් යනකොට මේක කියවලා බලන්න . රත්නපුරේ පැත්තේ එන්න වෙන්නේ නැති අයට බලන්න මම ඔන්න ඒකෙ ෆොටෝ එකක් අරන් දැම්මා . 


                                      
එහෙනම් ආයෙත් එන්නම් තවත් ලිපියක් අරගෙන . 

ඔබ සැමට සමන් දෙවිඳුගේ පිහිට ලැබේවා !

( මේක ප්ලේ කරන්න ) ( මුල තියෙන්නේ මගෙ කතාව . දෙවෙනි භාගය තමයි ස්මාරකය ගැන කියන කතාව . මගෙ කතාව කියවන්න අකැමති අයට ලිපිය මැද ත...

අතීත සැමරුම් මත ගොඩනගන ලද රත්නපුර ඔරලෝසු කණුවපොඩිකාලේ රත්නපුරේ ටවුන් එකට එනවා කියලා ආව මුල්ම මතකය තියෙන්නේ මොන්ටිසෝරි ආපු කාලේ . ඒ කාලේ අපේ තාත්තා සමහර වෙලාවට මාව ඇඳුම් සෙල්ලම්බඩු පොත් අරන්දෙන්න මොන්ටිසෝරි ඉවර උනාම ටවුන් එකේ එක එක කඩවල් වලට එක්ක යනවා . ඒ යනකොට මම ආසාවටවත් බලන්නේ නැතුව බලෙන්ම මූණ හංගගත්ත දෙයක් තමයි මේ රත්නපුරේ ඔරලෝසු කණුව කියන්නේ . ඒ කාලේ උස දේවල් බලන්න හරිම බයක් තිබුණා . හිහ් හිහ් හිහ් .

හැබැයි මේ ඔරලෝසු කණුවේ 1914 කියන අවුරුද්ද සටහන් කරලා තියෙනවා . ඒ දිහා නම් ඉඳලා හිටලා බලනවා . මොකද ඒ අපේ ආච්චි අම්මාගේ උපන් අවුරුද්ද නිසා . ඉතින් අද කියන්න යන්නේ රත්නපුරේ ඔරලෝසු කණුවේ ඉතිහාස කතාව ගැන . ගොඩක් ලොකු විස්තරයක් නෙවෙයි . ඒත් රත්නපුරේ අය හැටියට රත්නපුරේට එන අයට මේගැන කියලා දෙන එක අපේ යුතුකමක් නෙව . නේද මෙයාලා ? . දවසක් කැලණිය කැම්පස් එකේ ඉතිහාසය ඩිග්රියක් කරන අයියා කෙනෙක්ට මේක උඩට නගින්න ඕන වෙලා අපේ ගෙදර කෙනෙක් තමයි නාගරික කොමසාරිස් තුමාට කතා කරලා අවස්ථාව අරන් දුන්නේ . ඒ කාලේ තමයි මටත් මේ ගැන විස්තර හොයන්න ඕනා උනේ . ඔන්න එහෙනම් අහගන්නකෝ .

1914 - 1918 කාලේ තමයි පළවෙනි ලෝක යුද්ධය ඇතිවෙන්නේ . මේ යුද්ධයෙන් දෙපැත්තට බෙදිලා කෙලගත්තේ මිත්‍ර පක්ෂය විදියට හඳුන්වන එංගලන්තය ප්‍රධාන වෙච්ච කණ්ඩායමත් සමග ජර්මනිය ප්‍රධාන වෙච්ච මධ්‍ය පක්ෂයත් කියන කණ්ඩායම් දෙක . ඉතින් මෙයාලා එක එක ආතල් ප්‍රශ්න වලට කෙලගත්තට මොකද මේ යුද්ධ වලින් ඒ ඒ ජාතින් විශාල ප්‍රමාණයක් මිය ගියා . ඔන්න ලංකාවත් මේ කාලේ බ්‍රිතාන්‍ය කිරීටයේ යටත් විජිතයක් . ඉතින් ලංකාවේ හිටපු බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයින් පවා මේ යුද්ධයට එක්ක ගියා .

රත්නපුරේ තිබුණා ලෝකල් බ්‍රෝඩ් සභාව කියලා සභාවක් . හරියට නිකන් නගර සභාව වගේම තමයි . මේකේ හිටියා වැඩ පරීක්ෂක කෙනෙක් ඩබ්ලිව් ඊ ස්පෙලොල්වින්ඩ් කියලා . මෙයා ඇතුළුව බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික කණ්ඩායමක්  රත්නපුරෙන් සහභාගී උනා යුද්ධයට සහය වෙන්න යන්න . ඉතින් රත්නපුරෙන් ආව මෙයාලයි තව වෙනත් පැතිවලින් ආව කස්ටියයි දැන් නැවක නැගලා යනවා යුද්ධ කරන්න .

මේ නැවට ඒඩ්න් කියන ප්‍රදේශයේදී සතුරු නැවකින් ප්‍රහාරයක් එල්ල වෙනවා . ඉතින් නැව විනාශ වෙලා තියෙන නිසා ඒ ප්‍රහාරයෙන් බේරුණ ස්පෙලොල්වින්ඩ් කියන කෙනා ජීවිතාරක්ෂක බෝට්ටුවක එල්ලිලා ගොඩ එන්න ට්‍රයි කළා . ඒත් මෙයාට මතක් උනා ප්‍රහාරයට ලක්වෙච්ච නැවේ මෙයාගේ සිගරට් පෙට්ටිය තිබ්බා කියලා , පස්සේ මෙයා යනවා නැවට ආයෙත් සිගරට් පෙට්ටිය ගන්න . ඉතින් මොකද වෙන්නේ මෙයාටත් වෙඩි පාරක් වැදිලා මෙයත් මැරෙනවා .

ඔහොම ඔහොම කොහොම හරි ගණන් බලනකොට රත්නපුරෙන් ගියපු විසිදෙදෙනෙක් මියගිහිල්ලා . මේ නිසා ලෝකල් බ්‍රෝඩ් සභාව තීරණය කළා මේ මිය ගිය නිලධාරීන් විසිදෙදෙනා වෙනුවෙන් රත්නපුර නගර මධ්‍යයේ ඔරලෝසු කණුවක් නිර්මාණය කරන්න .

ඔරලෝසු කණුව කොයි විදියටද හදන්නේ කියලා ප්ලෑන් එකක් හදන්න මෙයාලා තරඟයක් තිබ්බා . හොඳම ප්‍ලෑනට රුපියල් තුන්සීයක තෑග්ගක් දීලා තියෙනවා . ඔරලෝසු කණුවේ තියෙන ඔරලෝසුව අරගෙන තියෙන්නේ පවුම් 285කට එංගලන්තේ තියෙන ටයිම්ස් සප්ලයි කියන ආයතනයෙන් . මේ කාලේ ලෝකල් බ්‍රෝඩ් සභාවේ සභාපති වෙන්නේ එතකොට රත්නපුර හිටපු ආණ්ඩුවේ ඒජන්ත විදියට වැඩ කරපු ආර් බී බ්‍රවුනින්ග් කියන සුදු ජාතික නිලධාරියා . මෙයා තමයි මේ ඔරලෝසු කණුවේ වැඩ වලට මුල්තැන අරගෙන වැඩ කරලා තියෙන්නේ .

ඔරලෝසු කණුව වර්ෂ 1922 මාර්තු 17 වෙනිදා තමයි විවෘත කරලා තියෙන්නේ . වැඩේ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලම ඔරලෝසු කණුව විවෘත කරනකොට යාන්ත්‍රික දෝෂයක් නිසා ඔරලෝසුව කැරකිලා තියෙන්නේ දකුණට නෙවෙයි . වමට . හඃ හඃ හඃ . නියමෙට තියෙන්න ඇති නේද . කෙසේ වෙතත් ඔරලෝසු කණුවේ බඳ කොටසේ ගහලා තියෙනවා 1914 - 1918 කියලා . ඒ කියන්නේ පළවෙනි ලෝක යුද්ධය වෙනුවෙන් මේක නිර්මාණය කළා කියන්න . තව සටහන් වෙලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම ඉංගිරිස් වැකි කීපයක් .

1914-1918
THIS 
TOWER
WAS ERECTED
BY PUBLIC
SUBSCRIPTION
IN 
MEMORY
OF THE MEN FROM
THIS DISTRICT WHO LAID DOWN THEIR
LIVES IN THE GREAT WAR
1914 - 1918
AND WHE'E NAMES 
ARE RECORDED
THERE ON

Johnson, stewart
Laurbe, eric.U
Maitland. K.R
May, P.G
Pinder, A.H
Rodges,R.M
spelolwrinde, W.E
Stoner,C.A
Wheatly,R.R
Williams C.E
Hughes, E.T

Whittle,W
Butter,H.J
Carlisle,H.A
Dunlop,C
Fergusion,W
Grieson,W
Gilbert,C.J
Harvey,H.A
Hollend,R
Hart,H.J
Joachim,E.B

PRO RAGE ET PATRIA
එදා එහෙම මියගිය බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයින් වෙනුවෙන් හදපු ඔරලෝසු කණුව අදත් රත්නපුරය බබළවමින් තියෙනවා . තව කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ ඔරලෝසු කණුව නොතිබුණ කාලේ උනත් මේ හන්දිය ප්‍රසිද්ද හන්දියක් . හතරවටින්ම එන කරත්ත වාහන එහෙම ගමන් කරලා තියෙන්නේ මේ හන්දිය හරහා . ඒ වගේම මැණික් ව්‍යාපාරය කරන අය තමන්ගේ මැණික් වෙළදම් කරන්නත් මේ ඔරලෝසු කණුව පිහිටලා තියෙන තැන කිට්ටුවට ඇවිත් තියෙනවා . ඒ නිසාම එදා වගේම අදත් මේ ඔරලෝසු කණුව තියන කිට්ටුව මැණික් ව්‍යාපාරිකයෝ මැණික් ගන්න , විකුණන්න උදේ කාලයේ ඉන්නවා දකින්න පුළුවන් . 

පොඩිකාලේ රත්නපුරේ ටවුන් එකට එනවා කියලා ආව මුල්ම මතකය තියෙන්නේ මොන්ටිසෝරි ආපු කාලේ . ඒ කාලේ අපේ තාත්තා සමහර වෙලාවට මාව ඇඳුම් සෙල්ලම්බඩු ...

ශ්‍රී පාදස්ථානයේ රහස් සොයා ෂර්ලොක් හෝම්ස් ලංකාවට


මෙහි එන නම් ගම් සියල්ල නමට පමණක් මනඃ කල්පිත ය . 21වන සියවසේ සබරගමුව පළාතේ සිදුවූ සත්‍ය සිදුවීම් ආශ්‍රයෙනි( කියවන්න කලින් මේක ප්ලේ කරන්න )

" අවදිවන්න වොට්සන් අවදිවන්න "

ශීත ඍතුව අවසන් වුවද ඇඟ කිලිපොලා යන මෙවැනි දිනයක හෝ හෝම්ස් මාහට බ්ලැන්කට්ටුව පොරවාගෙන ඒ තුලට වී ගුලිවී නිදාගන්නට ඉඩ දෙන්නේ නැත . එය ඔහුගේ ස්වභාවයයි . විටෙක මාහට සිතෙනුයේ මොහු භාවිතා කරනා මත්ද්‍රව්‍ය නිසා ඔහුට නින්ද යන්නේ නැත්දෝ කියාය .

පෙර දිනයන් වලදී ඔහුත් මාත් විසඳන ලද ගැටළු කෙතරම් භිය ජනක නීරස ඒවා වුවද එම සමහර අවස්ථා වලදී මා ක්‍රියා කරන ලද්දේ හෝම්ස්ට වඩා වියරු වැටුණු දඩයම් බල්ලෙකු පරිද්දෙනි .

එවැනි අවස්ථා වලදී නම් මෙම අවධි කිරීම සිදු කරන්නේ මම විසිනි . එහෙත් රාජකීය දන්ත වෛද්‍ය පීඨයේ ඉගෙනගන්නා කාලයේ සිටම කුමන වැඩ රාජකාරි යෙදුනද ප්‍රමාණවත් නින්දක් ලැබීම මාගේ දින චරියාවේ කොටසක් විය . හෝම්ස් දැන් මා අවදි කරවන්නේ මාගේ තෘප්තිමත් නින්ද පිළිබඳව කිසිවක් නොදැන බව මා හොඳාකාරවම දනිමි .

" මට තව ටිකක් නිදාගන්න ඉඩ දෙන්න හෝම්ස් . අද හරිම සීතල දවසක් . මේ වගේ නිදාගන්න ලැබෙන්නේ කාලෙකින් . ඔබට මගෙන් යම්කිසි කටයුත්තක් ඉටුවීමට අවශ්‍යනම් ඔබට තිබුණේ මාගේ නින්ද කඩන්නේ නැතිව මා අවදිවනතුරු බලා සිටින්නයි .

සුප්‍රසිද්ද රහස් පරීක්ෂකයෙක් වන ඔබට අමතක උනා එහෙනම් මගෙ එලාම් ඔරලෝසුවේ වේලාව සටහන් කර තිබෙන්නේ කීයටද කියා බලන්නට . එහෙම නේද රහස් පරීක්ෂක තුමා . හරියටම තව පැය භාගයකින් මා අවදිවන්න තමයි සූදානමින් සිටියේ .  කමක් නැහැ හෝම්ස් දැන් ඔබ මගෙ නින්ද කැඩුවේ ඇයි කියලා කියන්න බලන්න "

" විකාර කතා කියන්න එපා වොට්සන් . අද හරිම වැදගත් දවසක් . අද බේකර් වීදියට පය තියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න අතිදක්ෂ මහාචාර්ය වරයෙක් . ඔහු සියලුම විද්‍යාවන් සහ අවිද්‍යාවන් පිළිබඳව පරතෙරට උගත් මහාචාර්ය වරයෙක් . පෙරේදා ඔහු මට දුරකථන ඇමතුමක් ලබා ගත්තා හදිස්සියේම මා හමුවන්නට ලන්ඩන් වලට එන වග කියමින් . ඔබත් එන්න ඕන වොට්සන් ඔහු සමග කරන සාකච්චාවට . මට ඔහු පැවසු ආකාරයට ඔහු බේකර් වීදියට එන්නෙ අපෙන් ලොකු සේවාවක් ලබාගන්න "

" මට ඔය මොන මහාචාර්යවරයා ආවත් මගෙ නින්ද වටිනවා හෝම්ස් "

හෝම්ස් එවිට සිනාසුනා පමණි . කෙසේ හෝ මහාචාර්ය වයලීනෝ යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ ලංකාවේ ජීවත්වන එංගලන්තය ඇමරිකාව ඉතාලිය රුසියාව ප්‍රංශය ආදී යුරෝපා රටවල් මෙන්ම ජපානය චීනය අරාබිය වැනි පෙරදිග රටවල් පවා මහත් අභිමානයෙන් යුතුව කියවනු ලබන හස්තිනාපුර සහ අති පණ්ඩිත සිංදුවා මහාචාර්ය තුමාගේ මියැසියේ රසකතා බ්ලොග් අඩවියේ සාඩම්බර කතෘතුමාය .

ඔහු හෝම්ස් හමුවීමට මෙහි පැමිණෙන්නේ වැදගත් කරුණකට විය යුතුය . එබැවින් ඔහු උණුසුම්ව පිළිගැනීම හෝම්ස්ට මෙන්ම මටද වැදගත් කාරණයකි . මම බ්ලැන්කට්ටුව පසෙකලා ඇඳෙන් බැස කවදත් හෝම්ස් සහ විශේෂ අමුත්තන් හමුවන ඉදිරිපස සාලයට ගියෙමි .

" තව කොපමණ වෙලා තියෙනවාද හෝම්ස් , මහාචාර්ය තුමා පැමිණෙන්න "

" මට ඒ ගැන නිශ්චිතවම කියන්න බැහැ වොට්සන් . ලංකාවේ මත්තල කියන ගුවන්තොටුපලෙන් තමයි එතුමා ගුවන් යානයට නගිනවා කියලා කිව්වේ . ඒත් මත්තල ගුවන් තොටුපල අසල මොණරුන් ඉගිලෙන නිසා සමහර අවස්ථාවලදී ගුවන් මාර්ග අවහිර වෙනවා . වර්ණ සංඥා එළි අසල ගුවන් යානා නතර කරමින් මහාචාර්යතුමා රැගත් ගුවන් යානය එංගලන්තයට එනකොට සමහරවිට හවස් වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා වොට්සන් "

" හවස එන මනුස්සයා පිලිගන්නද හෝම්ස් ඔබ මාව මෙතරම් වේලාසනින් අවදි කලේ ? "

" නැහැ වොට්සන් අපිට අද රෑටම ලංකාවට යන්න සිද්ද වෙනවා කියලා මට විශ්වාසයි . මගෙ නිගමන වලට අනුව අද මහාචාර්ය තුමා එන්නෙ අප දෙදෙනා ලංකාවට කැඳවාගෙන යාමට බව මට තවදුරටත් විශ්වාසයි වොට්සන් "

" මේ වතාවේ මොකක් වෙන්න පුලුවන්ද හෝම්ස් ඔබ හිතන හැටියට ? "

" මේ මහාචාර්යතුමා මේ ළඟදි දිනයක ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන ශ්‍රී පාදස්ථානය කියන ස්ථානය ගැන ලිපි තුනක් ලියලා පල කරලා තියෙනවා . මම අනුමාන කරනවා එතුමා මේ එන්නේ ශ්‍රී පාදස්ථානයේ ඇතිවෙච්ච ගැටළුවක් නිරාකරණය කරගන්න කියලා . අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා වොට්සන් "

හෝම්ස්ගේ මුවින් පිටවන කෙල බින්දුවකද පැහැදිලි තේරුමක් ඇතිබව දාන්නා මා , හෝම්ස් එසේ කීමෙන් පසුව ලංකාවට ගොස් මාස කීපයක් ගත කිරීම සඳහා ඇඳුම් අසුරමින් මාගේ ගමන් මල්ල සූදානම් කලෙමි .

ටොක් ටොක් ටොක් ...............

දවල් දොළහ පසුවී විනාඩි තිහක් ගතවන්නට ඔන්න මෙන්න තිබියදී බේකර්වීදියේ හෝම්ස්ගේ නිවසේ දොරට කවුරුන් හෝ තට්ටු කරන ලදී .

" හෝම්ස් , මහාචාර්යතුමා විය යුතුයි ඒ දොර අසල සිටින්නේ "

" එහෙනම් ඔබ ගිහින් ඔහුව පිළිගන්න වොට්සන් "

මම එසැනින් ප්‍රධාන දොර අසලට ගොස් දොර විවෘත කලෙමි .

" ආයුබෝවන් මහත්මයා , මේ ඉන්නේ වොට්සන් දත් දොස්තර මහත්තයා වෙන්න ඕන . මම හරිද ? "

" ඔව් , ඔබතුමා මහාචාර්ය වයලීනෝ ? මමත් හරිද "

" හඃ හඃ හඃ ඔබත් හෝම්ස් මහත්මයාට දෙවෙනි නැහැ එහෙනම් . ඔව් මම තමයි මහාචාර්ය වයලීනෝ . ඔබව දැකීම සතුටක් . කියන්න , හෝම්ස් මහත්මයා අද නිවසේ ඉන්නවාද . මම ඔහුට අද මා එන වග කලින් දන්වලා තමයි මෙහි ආවේ "

" එන්න මහාචාර්ය තුමා , හෝම්ස් නිවසේ ඉන්නවා අද "

මා මහාචාර්යතුමා ඇතුලට කැඳවාගෙන එන විට හෝම්ස් තම පුටුවේ කකුලක් පිට කකුලක් දමා හිඳගෙන සිටියේය .

" බේකර් වීදියට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මහාචාර්ය තුමා "

" එහෙනම් ඔබ තමයි මා වසර ගණනාවක් තිස්සේ දකින්නට සිටි සුප්‍රසිද්ධ රහස් පරීක්ෂකතුමා "

" මිනිස්සු හැමවෙලේම ජීවත් වෙන්නේ ජීවිතය කියන පරීක්ෂණය කරමින් කියලා තමයි මා විශ්වාස කරන්නේ මහාචාර්ය තුමා . ඒ නිසා ඔබතුමත් පරීක්ෂකයෙක් වෙන්න පුළුවන් . කමක් නෑ , ඔබ තුමා හිතේ බොහොම කරදර ඇතිව ඉන්නවා කියලා මට පේනවා මහාචාර්ය තුමා . මොකද ඔබතුමාගේ සපත්තු දිහා බැලුවම මට පේනවා ඒවා සති දෙකකින් විතර ඔප දැමීමක් සිදු කරලා නැහැ .

ඔබතුමාගේ කබායේ බොත්තම් සියල්ලම හරියාකාරව දමා නැහැ . ගුවන්යානයේදී ඔබතුමාගේ කෑම පිඟානෙන් කෑම මොනවාහරි වැටිලා තියෙනවා කබාය මතට . ඒ කෑම වලට සෝස් බෝතලයකින් සෝස් වත්කරනකොට ඔබතුමා කල්පනාවෙන් නෙවෙයි වත්කරලා තියෙන්නේ . ඒ නිසා කෑම එකට සෝස් වැඩිපුර වැටිලා තියෙනවා . ඒ සෝස් තමයි ඔබතුමාගේ කබායේ දකුණුපැත්තේ පහල කෙලවරේ ගෑවිලා තියෙන්නේ . මම හරිද මහාචාර්ය තුමා ? "

" ඔබ සීයට දෙසීයක් නිවැරදියි හෝම්ස් මහත්මයා "

" ඔබතුමා මත්තල ගුවන් තොටුපළෙන් තමයි ගුවන් යානයට ගොඩවුනේ . ඒ ඇයි කියනවනම් ඒ වගේ සෝස් බෝතල් දෙන්නේ මත්තල තියෙන ගුවන් යානා වලින් . මට විශ්වාසයි ඔබතුමාට දෙතුන්වතාවක්ම ගුවන් සේවිකාවන් අමතන්න සිදු වුණා කියලා "

" ඔබ හරි අපූරුවට නිගමන වලට එළඹෙනවා හෝම්ස් මහත්මයා "

" ඔව් මහාචාර්ය තුමා එහෙනම් අපි කතා කරමු ඔබතුමාගේ ගැටළුව ගැන "

මේ කථාවට සවන් දෙන අතරතුරේ මම මහාචාර්යතුමාටත් හොම්ස්ටත් මටත් කොපි කෝප්ප තුනක් පිළියෙළකරගෙන ආවෙමි . කෝපි උගුරක් මුව තුලට ගත් මහාචාර්යතුමා එය ටිකෙන් ටික උගුරෙන් පහලට තල්ලු කරන අතරවාරයේ නිහඬ කල්පනාවකට යොමු වූ බවක් පෙනිණි . හදිස්සියේම ඔහු තම කටහඬ අවදි කළේය .

" හෝම්ස් මහත්මයා , මම ඉන්නේ රත්නපුරේ . රත්නපුරේ තියෙනවා සමනල කන්ද කියලා කන්දක් "

" ඔව් මහාචාර්යතුමා මම දන්නවා . ඒ කන්දේ ඔබතුමන්ලා වන්දනා කරන බුදුන් වහන්සේගේ ශ්‍රී පාද ලාන්චනය පිහිටවලා තියෙනවා කියලා මම දන්නවා . ඒ ගැන සියලු විස්තර මම ඔබතුමාගේ හස්තිනාපුර බ්ලොග් එකේ තිබිලා කියෙව්වා , ඉතින් ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නය කියනවනම් අපේ කාලය ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් "

" බොහොම අගෙයි හෝම්ස් මහත්මයා . ඒ ශ්‍රී පාදස්ථානයේ තිබෙනවා අතීත රජවරු පූජා කරපු දොළොස් මහේ පහන කියලා පහනක් . තවත් ගන්ටාරයක් . මේ ස්ථානයට ලැබෙනවා ලොකු ආදායමක් . ඒත් අදවෙනකොට මේ සියල්ලම උඩු යටිකුරු වෙලා ගිහින් හෝම්ස් මහත්මයා . ඒ පහන රත්තරන් පහනක් . ඒත් අද තියෙන්නේ කළුගල් වලින් හදපු පහනක් . ගන්ටාරයත් වෙනස් කරලා .

ශ්‍රී පාදස්ථාන අරමුදල කියන ගිණුමට දැන් මුදල් එකතුවෙන්නේ නැහැ . ඒ බැංකු ගිණුමට මුදල් ඇතුල් කරලා නැහැ කාලෙකින් . මට ඔබතුමාගේ උදවු ඕන හෝම්ස් මහත්මයා මේ වෙන්නේ මොකක්ද කියලා හොයලා බලන්න . මම ආවේ ඔබලා දෙදෙනාව ලංකාවට එක්ක යන්න හෝම්ස් මහත්මයා . දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ යහ පාලනයක් තියෙන නිසා වැඩිය බය වෙන්න උවමනා කරන්නෙත් නැහැ "

" හොඳයි . අපි අදම යමු ලංකාවට . වොට්සන් මගෙ රිවෝල්වරයට උණ්ඩ පුරවලා තියාගන්න . මගෙ අන්වීක්ෂය ඔබ රෝගීන්ගේ දත් පරීක්ෂා කරන්න යොදා ගත්තා . වහාම ඒ අන්වීක්ෂයත් රැගෙන යමු "

සියල්ල සූදානම් කරගෙන සිටි හෙයින් හෝම්ස් හා මා මහාචාර්යතුමා සමග ලංකාවට යාම සඳහා පිටත් වූයේ එම සාකච්චාව සිදු කර පැයක් පමණ හෝ ගතවීමට මත්තෙනි . ගුවන් යානයේ යන අතරවාරයේ මහාචාර්යතුමා අප දෙදෙනා හට ශ්‍රී පාදස්ථානය පිළිබඳව සියලු විස්තර හෙළි කරන ලදී . ඒවා අපගේ පරීක්ෂණ වලට මහත් උදව්වක් වන බව කියමින් හෝම්ස් මහාචාර්යතුමාට ස්තූති කළේය . ලංකාවට පැමිණ අප ගොඩ බසින ලද්දේ මත්තල ගුවන් තොටුපලටය .

මත්තල සිට මහාචාර්යතුමාගේ නිවසට එන අතරතුර මත්තල ගුවන් තොටුපල අසල වනාන්තරයේ සිටි වල් අලින්ගෙන් අප තිදෙනා රැගත් කාරය පරෙස්සම් වී තිබුණේ අප තිදෙනා පෙර කරන ලද පිනක් හේතුවෙන් බව මම ඉඳුරාම විශ්වාස කලෙමි . එක් අවස්තාවක මහාචාර්ය තුමා අලියා ඉදිරියට පැන මොනවාදෝ මුමුණා දකුණු අත අලියා දෙසට දිගු කලේය .

" මහාචාර්යතුමා මරණය ඉල්ලනවා වගේ නේද වොට්සන් ? "
හෝම්ස් පැවසුයේ එසේය . නමුත් මහාචාර්යතුමා අලින් එළවීමට කුමක්හෝ අද්භූත බලවේගයක් පාවිච්චි කරන බව මටත් හෝම්ස්ටත් අවබෝධ වී තිබිණි .

මහාචාර්යතුමාගේ නිවස පිහිටියේ රත්නපුර නගරය ආශ්‍රිතවය . එතුමාගේ නිවසේ දින දෙකතුනක් නැවතී සිටි අප දෙදෙනා මෙම භාරදූර කටයුත්තට මුල පුරන ලදී . පසුව මාසයක් පමණ සියල්ල අධ්‍යනය කිරීමෙන් පසුව ශ්‍රී පාදස්ථානයේ සිදු වූ අක්‍රමිකතා පිළිබඳ සවිස්තරව මහාචාර්ය තුමා දැනුවත් කලේ හෝම්ස් විසිනි .

" මහාචාර්ය තුමා , ශ්‍රී පාදස්ථානයේ නායක හාමුදුරුවරුන් පිළිබඳව මමත් වොට්සනුත් දීර්ඝ අධ්‍යනයක යෙදුනා . එක කාලයකදී ශ්‍රී පාදස්ථානයට නායක වෙලා හිටියේ නැදුන් ගස් වලට ප්‍රසිද්ද විහාරයක හාමුදුරු කෙනෙක් . උන්නාන්සේ ඉන්න කාලේ පැල්මඩුල්ලේ විහාරයේ හිටියේ වෙන හාමුදුරු කෙනෙක් . මේ දෙනමට තමයි ශ්‍රී පාදස්ථානයේ මුදල් ලැබෙන්නේ .

මොකද ඔබතුමාගේ ලිපිවල තියෙනවා දැක්කා ශ්‍රී පාදස්ථානයට වගේම පැල්මඩුල්ල විහාරයටත් ශ්‍රී පාදස්ථානයේ වත්කම් අයිති වෙනවා කියලා . ඉතින් මමත් වොට්සනුත් දින ගණනක් ගම බිම් වල ඇවිදලා මේ ගැන කරුණු එකතු කළා . අපි දෙන්නා ශ්‍රී පාදස්ථානය , බැංකුව , සමන් දේවාලය , පැල්මඩුල්ල රජමහා විහාරය ආදී සෑම තැනකම සොයමින් තොරතුරු එකතු කළා .

ශ්‍රී පාදස්ථානයේ තිබෙන සුදු හඳුන් සමන් දේව පිළිමයේ තියෙනවා මිනිස්සු ගලවලා දාපු රත්තරන් මාල . දවසක් මමත් වොට්සනුත් ශ්‍රී පාදස්තාන්යේ සමන් දේවාලයේ කපු මහතා පිටවනතුරු බලා ඉඳලා මේ සමන් දේව ප්‍රතිමාව හොඳට නිරීක්ෂණය කළා . මේ පිළිමයේ තැනක තියෙනවා යම් පලුද්දක් . පිළිමයේ පිට ආශ්‍රිත බෙල්ල ප්‍රදේශයේ තියෙනවා සීරීම් ලකුණු . මේ රත්තරන් මාල හදිස්සියට ගලවන්න ගිහින් වෙච්ච පලුදු වීමක් . ඒ වගේම සමන් දේව ප්‍රතිමාව බිම වැටුණු ලකුණක් පේනවා .

මේගැන කටකතාවක් පැතිරිලා තියෙනවා රත්නපුරේ මිනිසුන් අතරේ , රත්නපුරයට 2003 අවුරුද්දේ මහා ගං වතුරක් ආවේ මෙන්න මේ දේව ප්‍රතිමාව බිම වැටීම නිසා සිදු වුන දේව ශාපයක් නිසා කියලා . මම හිතනවා මහාචාර්ය තුමා මේ කටකතාව සහ පිළිමයේ තියෙන පලුදු වීම් අතර සම්භන්ධයක් තියෙනවා කියලා .

" එහෙනම් හෝම්ස් මහත්මයා බෙල්ලේ සීරීම් තුවාල ඇතිවුනේ කොහොමද ? "

" මහාචාර්ය තුමා , මේ හාමුදුරුවරු දෙදෙනා දේව ප්‍රථිමාවේ තියෙන රත්තරන් මාල ගලවගන්න පොරකන වෙලාවක දේව ප්‍රතිමාව බිමට පෙරලුණා කියලා මම නිගමනය කරනවා . ඒවගේම තමයි ඒ මාලවල තියෙන සවිමත් බව නිසා ඒවා අදිනකොට කැඩෙන්නේ නැති නිසා දේව ප්‍රතිමාවෙ බෙල්ල ප්‍රදේශය සීරීමකට ලක් වෙලා තියෙනවා "

" හොඳයි හෝම්ස් මහත්මයා . එහෙනම් කියන්න බලන්න ශ්‍රී පාදස්ථාන අරමුදලට එකතු වෙන්න ඕන සල්ලි දැන් කොහෙද යන්නේ කියලා "

" මහාචාර්ය තුමා මම ශ්‍රී පාදස්ථානයේ ඉන්න නායක හාමුදුරු කෙනෙක්ව දැකබලාගත්තා දවසක් . එතුමා ගැන තොරතුරු විශාල ප්‍රමාණයක් එකතු කරගත්තා ඒ නිරීක්ෂණ වලින් . මේ හාමුදුරුවෝ කාලයක් එක්තරා පන්සලක ඇබිත්තයා විදියට ඉඳලා තියෙනවා . ඒ කාලයේ බොහොම ඇඟ පත වෙහෙසවලා වැඩ කරන්න පුළුවන් මේ හාමුදුරුවන්ට . පන්සල පහල තියෙන කුඹුරේ වී ගෝනි පවා කරගැහුවේ මේ හාමුදුරුවෝ අබිත්තයා වෙලා ඉන්න කාලේ .

හොඳ උස මහත ඇඟක් තියෙන නිසා ලී කොටන් උස්සන්න වගේ දේවල් පවා මුන්නැහේ කරලා තියෙනවා . ඒත් මේ හාමුදුරුවෝ වැඩිය බන දහම් ඉගෙනගෙන නැහැ . වැඩිපුරම ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ පෞරාණික වෙදකම . කොටින්ම කියනවනම් මහාචාර්යතුමා , වොට්සන් විසින් කරපු පරීක්ෂණ වලින් අපිට හෙළි උනා මේ හාමුදුරුවන් සර්ප විෂ වෙදකම හොඳින් ඉගෙන ගෙන තියෙනවා කියලා .

එයින් පස්සේ මේ හාමුදුරුවෝ ඇබිත්ත කමෙන් අයින් වෙලා මහන වෙලා ඉඳලා තියෙන්නේ පැල්මඩුල්ල රජමහා විහාරයේ . ඒ කාලයේ මේ පන්සලේ හිටපු නායක හාමුදුරුවෝ තමයි හාල්දඬුවන හාමුදුරුවෝ . මේ හාමුදුරුවෝ ඔත්පල උනාට පස්සේ මේ මහන වෙච්ච කෙනා තමයි සේරම ඇප උපස්ථාන කරලා තියෙන්නේ . ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විහාරයේ නායක කම ලැබෙන්නේ ඒ හාමුදුරුවන්ට .

පස්සේ කාලෙකදී මේ හාමුදුරුවන්ට තවත් තානාන්තර ලැබෙනවා . මෙහෙම විස්තර හොයනකොට මහාචාර්යතුමා අපේ වොට්සන්ට දැනගන්න ලැබුණා ඉතාම රසවත් කතා දෙකක් . මම නිගමනය කරන්නේ මහාචාර්යතුමා මේ හාමුදුරුවෝ තාමත් ගිහි ජීවිතෙන් මිදිලා නැහැ කියලා . දවසක් මේ හාමුදුරුවෝ කලිසම් කමිස ඇඳගෙන ගිහින් තියෙනවා නිවිතිගල දෑල කියන ගමට . ඒ ගිහින් තියෙන්නේ ජීව විද්‍යාව ප්‍රායෝගික පාඩම් මාලාවක් ඉගෙනගන්න .

හැබැයි මේ හාමුදුරුවන්ට ඒවා හොරෙන් කරගන්න අවස්තාව ලැබුණේ නැහැ . දවසක් එහෙම ගිහින් එනකොට ගමේ කෙනෙක්ට අතටම අහු වෙලා තියෙනවා හාමුදුරුවෝ ගිහි ඇඳුම් ඇඳගෙන තොප්පියකුත් දාගෙන එනවා . ඔහු අඳුරගෙන තියෙනවා මේ එන්නෙ ශ්‍රී පාදස්ථානයේ නායක හාමුරු කෙනෙක් තමයි කියලා . ඒ නිසා අපි තවදුරටත් විමර්ශනය කරනකොට තමයි දැනගත්තේ මහාචාර්ය තුමා , මේ හාමුදුරුවන්ට නිවිතිගල දෑල ප්‍රදේශයේ පවුල් කීපයක් ඉන්නවා කියලා . ඒ පවුල් වල ළමයිනුත් ඉන්නවා කියලා වාර්තා උනා .


ඔබතුමාට කියන්න මහාචාර්ය තුමා , මේ හාමුදුරුවන්ට තවත් පවුලක් තියෙනවා . ඒ පවුලේ ඉන්නවා ගෑණු ළමයි කීප දෙනෙක් . මේ ගෑණු ළමයි හාමුදුරුවන් ඉන්න රජමහා විහාරයේ වාර්ෂික පෙරහැරේ නර්තනයේ යෙදෙනවා . එක දවසක් ගමේ ජීවත්වෙන පුද්ගලයෙකුගේ අතටම අහුවෙලා තිබෙනවා මේ හාමුදුරුවෝ ඒ ගෙදරට කැවිලි පාර්සලයක් ගෙනත් දෙනවා . පස්සේ තවත් දේවල් එහෙම ගෙනත් දෙනවා කියලා වාර්ථා වෙනවා .

මට දැන් කියවලා මහන්සි නිසා මහාචාර්ය තුමා ඉතුරු ටික මම වොට්සන්ට කියන්න භාර දෙනවා "

අනතුරුව මම සොයාගත් කරුණු මහාචාර්ය වයලීනෝ ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කලෙමි .

" මහාචාර්ය තුමා . මම මේ බැංකු ගිණුම් අභිරහස විසඳන්න ගොඩක් වෙලාවට කරේ බැංකු ගිණුම්වල අතීත වාර්තා සහ ස්ලිප් කඩදාසි විමර්ශනය කරලා බලපු එක . එක අවස්ථාවකදී මම මේ ස්ලිප් කඩදාසි රසායනික විශ්ලේෂණයට පවා භාජනය කරා . ලැසේන් නිස්සාරකය පිළියෙළ කරලා මේ ස්ලිප් වල කාබනික සංඝටක පවා වෙන් කරා . මේ කඩදාසිවල තිබුණ විස්තර වල හැටියට කාලයක් තිස්සේ ශ්‍රී පාද අරමුදල නමින් පවත්වාගෙන එන ගිණුමට ශ්‍රී පාදස්ථානයේ නායක හාමුදුරුවෝ මුදල් බැර කරලා තියෙනවා .

ඒත් පස්සේ කාලෙකදී එක නායක හාමුදුරු කෙනෙක් ඒ ගිණුමට මුදල් බැර කරලා නැහැ . ඒ වෙනුවට කරලා තියෙන්නේ උන්නාන්සේගේ නමට තියෙන ගිණුමකට මුදල් බැර කරපු එක . ඒ නිසා දැන් ඒ මුදල් පෞද්ගලික මුදලක් වගේ තමයි තැම්පත්වෙලා තියෙන්නේ "

" බොහොම අපූරුයි හෝම්ස් මහත්මයා බොහොම අපූරුයි වොට්සන් මහත්මයා . අර රත්තරන් පහන ගන්ටාරය ගැන මොනවද ඔබතුමන්ලා හොයාගත්තේ "

" ඒකගැන මුකුත් හොයාගන්න උනේ නැහැ මහාචාර්ය තුමා . මේ රටේ හිටපු රජ කෙනෙක් ඒවාට වග කියලා ඇති කියලා තමයි අපි විශ්වාස කරන්නේ . . ඒත් ඉදිරි කාලයේ ඒවාට මොකද උනේ කියලා දැනගන්න ලැබේවි කියලා වොට්සනුත් මමත් විශ්වාස කරනවා මහාචාර්ය තුමා "

" ඔබතුමන්ලාට මේ වෙනුවෙන් කොහොම ස්තූති කරන්නද මන්දා . වොට්සන් මහත්මයා , පොඩ්ඩකට ඔබතුමාගේ දුරකථනයේ නීල දන්තය ඔන් කරන්න . මම මගෙ එක්ස්පීරියා ඇල්  දුරකථනයෙන් ඔබතුමන්ලාගේ කථාව රෙකෝඩ් කරා . මම ඒක ඔබතුමන්ලාට නීල දන්ත කරන්නම් . එතකොට ඔබලාට පුළුවන් නැවතත් ඒක අහන්න "

" මහාචාර්ය තුමා මාරයිනේ "

" ඔවු හෝම්ස් මහත්මයා . මම මේගැන මගෙ හ්ස්තිනාපුර බ්ලොග් එකේ ලිපියක් ලියන්න තමයි ඉන්නේ "

" එහෙම ලියනවනම් මහාචාර්යතුමා අපිට කියන්න වෙන්නේත් , වෙනදා ඔබතුමා අපිට කියනවා වගේ "

ඔබටත් සමන් දෙවිඳුගේ පිහිට ලැබේවා කියලා තමයි 

මෙහි එන නම් ගම් සියල්ල නමට පමණක් මනඃ කල්පිත ය . 21වන සියවසේ සබරගමුව පළාතේ සිදුවූ සත්‍ය සිදුවීම් ආශ්‍රයෙනි ( කියවන්න කලින් මේක ප්...

ශ්‍රී පාදස්ථානයේ නායක පදවිය ඇති වීම හා නැති වීම ( 3 )


කියවන අය පොඩ්ඩක් සමාවෙන්න ඕන . මේ දවස්වල වයලීනොට වැඩ ටිකක් වැඩි උනා . අලිගැන කරපු මගේ පුංචි පරීක්ෂණයේ රිපෝට් එක කැම්පස් එකට දෙන්න තිබුණා මේ සිකුරාදාට කලින් . තව ඉතින් කැම්පස් පටන් ගත්ත නිසා වැඩත් වැඩි උනා . දැන් අපි ජේෂ්ඨ උත්තමයන් නෙව .

ඒ ඔක්කොම නිසා බ්ලොග් පැත්තේ එන්නම බැරි උනා . මේ ලිපි ටයිප් කරලා තිබුනට ෆොටෝ කෑලි ටිකක් දාලා හැඩ වැඩ කරලා පබ්ලිෂ් කරන්න ඕන නිසා තමයි කාලය ගත වුනේ . 

දෙවෙනි පෝස්ට් එකෙන් මම කිව්වා ඔයාලට මතක ඇති ශ්‍රී පාදස්ථානයේ නායක පදවිය ආයෙත් අපේ සබරගමුවට ලැබීම ගැන . අද ලිපියෙන් මම කියන්න යන්නේ නායක පදවිය විකාශනය වෙලා අද දක්වා ගමන් කරගෙන ආපු විදිය ගැන විස්තර ටිකක් . 


ශ්‍රී පාදස්ථානයේ නායක පදවිය ගාල්ලේ මේධංකර හිමියන්ට ලැබුනට පස්සේ ව්‍යාකූල වෙලා තිබුණු ශ්‍රී පාදස්ථානයේ පරිපාලන කටයුතු ආයෙත් පිළිවෙලකට කරගෙන යන්න ඒ හිමියන් වැඩකටයුතු කළා .

ගාල්ලේ මේධංකර හාමුදුරුවෝ ධර්ම ශාස්ත්‍රීය සේවාව මනාව ඉෂ්ට කළා වගේම තමන්ගේ වගකීම් නොපිරිහෙලා ඉෂ්ට කළා . ඒ විතරක් නෙවෙයි ශ්‍රී පාදස්ථානයේ ආගමික පසුබිම එදා වගේම රැකගන්නත් උන්වහන්සේ වැඩ කටයුතු සිද්ද කළා .

මම දැන් සටහන් කරන්නම් ශ්‍රී පාදස්ථානයේ නායක පදවිය දරපු නායක ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ නම් ලිස්ට් එක . ඒ ලිස්ට් ඒක අනුව අපිට තව මේ ගැන සාකච්චා කරන්න පුළුවන් වේවි කියලා මම හිතනවා .


වේහැල්ලේ ධම්මදින්න හිමි
කඹුරුපිටියේ සඟිධර ගුණරතන හිමි
මාලිම්බඩ ධම්මධර හිමි
කුඩා කඹුරුපිටියේ හිමි 
කරතොට ධර්මාරාම
මොරතොට නායක හිමි  
කොබ්බෑකඩුවේ නායක හිමි
වැලිවිට නායක හිමි
ගම්මුල්ලේ නායක හිමි
ගාල්ලේ මේධංකර හිමි
ඉඳුරුවේ සුමංගල හිමි 
ගලගම අත්ථදස්සී හිමි
හික්කඩුවේ ශ‍්‍රී සුමංගල හිමි
පරගල සෝභිත හිමි
රඹුක්පොත පඤ්ඤාසාර හිමි
මොරන්තුඩුවේ ධම්මානන්ද හිමි
බටුගෙදර යසස්සී හිමි
හඳපාන්ගොඩ විමල හිමි
2012 වසරේ දි බෙන්ගමුවේ ශී‍්‍ර ධම්මදින්න හිමි මේ දක්වා 


මෙන්න මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා පිලිවෙලින් අද දක්වා ශ්‍රී පාදස්ථානයේ නායක පදවිය දරමින් කටයුතු කරලා තියෙනවා . ශ්‍රී පාදස්ථානයේ නායක පදවිය එක්කම බැඳුනු පදවිය තමයි සබරගමුව ඇතුළු පහතරට සංඝ නායක පදවිය . මේ පදවි දෙකම එකම ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් තමයි මුල ඉඳලා පවත්වාගෙන ආවේ . ඒත් පස්සේ කාලෙකදී මේ පදවි දෙක වෙන් උනා .

මේ නායක හිමිවරුන්ගේ ලිස්ට් එකේ වැඩ ඉන්නවා ඉඳුරුවේ සුමංගල කියලා නායක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් . මුන්වහන්සේට 1830 ජූලි 25 වෙනිදා තමයි රොබට් විල්මර්ට් හෝර්ටන් කියන ආණ්ඩුකාර තුමා සබරගමුව ඇතුළුව පහතරට සංඝ නායක පදවිය ලබා දුන්නේ .

ඊට පස්සේ 1836 සැප්තැම්බර් 17 වෙනිදා ශ්‍රී පාදස්ථානයේ නායක පදවියත් භාර දුන්නා . මේ ලබාදීම සිදු කෙරුනේ අක්ත පත්‍ර දෙකකින් . ඒකට හේතුව මොකක්ද කියල මම පොත් ගණනාවක හෙව්වා . ඒත් එකට හේතුව මොකක්ද කියලා හොයාගන්න ලැබුනේ නෑ . හැබැයි තනතුරු දෙක දීලා තිබුණේ එකට නෙවෙයි දෙපාරකට .

ඒකැ නිසා මම හිතන්නේ මෙතනින් තමයි මේ නායක පදවිය ද්වි කන්ඩනයට ලක් උනේ  කියලා . මේ ලිපි දෙකම පැල්මඩුල්ලේ විහාරයේ අදත් පරෙස්සමට තැම්පත් කරලා තියෙනවා . ගිහි පැවිදි සභාවක් මගින් සහ ආණ්ඩුවේ බලතල මත තීරණය අරගෙන ශ්‍රී පාදස්ථානයේ නායක පදවිය පත්කරන පිළිවෙල පටන් ගත්තේ මෙන්න මේ හෝර්ටන් ආණ්ඩුකාර තුමාගේ කාලයේ ඉඳලා තමයි . ඉතින් අද දක්වාම පැවත එන්නෙ එදා හෝර්ටන් පටන්ගත්ත ඒ ක්‍රමය .

ඉඳුරුවේ හාමුදුරුවන්ට පස්සේ ශ්‍රී පාදස්ථානයේ නායක කම ලැබෙන්නේ ගලගම අත්තදස්සී කියන හිමියන්ට . මේ හිමියන් ශ්‍රී පාදස්ථානයට විතරයි නායක උනේ . ඒ කියන්නේ එතනින් මේ තනතුර දෙකඩ උනා කියන එක . සියඹලාකටුවේ අත්තදස්සී කියන හාමුදුරුවන්ට සබරගමුව ඇතුළු පහතරට නායක පදවිය ලැබුණා .

සියඹලාකටුවේ හාමුදුරුවෝ වැඩහිටියේ ගල්පොත්තාවල විහාරයේ . ඉතින් ගලගම අත්තදස්සී හාමුදුරුවෝ ශ්‍රී පාදස්ථානයේ වගකීම් හරියට ඉෂ්ට කරන්නේ නැති විත්තිය දැනගෙන සියඹලාකටුවේ හාමුදුරවො ගල්පොත්තාවල විහාරයෙන් යන්න යනවා . ඒ යන්න යන්නේ ඇත්දළ කුට්ටමත් ගල්පොත්තාවල විහාරයේම දාලා .

මේ ගැන සංඝ සම්මේලනයකදී කතාවෙනවා  . ඊට පස්සේ සර් රිචර්ඩ් මෝර්ගන් කියන නීතිඥ වරයා මේ ගැන ආණ්ඩුවට දැන්වුවාට පස්සේ රත්නපුරයේ රැස් කරපු නායක හාමුදුරුවරු දහ දෙනෙකුගෙන් සමන්විත සංඝ සභාවක් මගින් ශ්‍රී පාදස්ථානයේ නායක කමෙන් ගලගම අත්තදස්සී හිමියන්ව ඉවත් කරනවා .

ඊට පස්සේ දිගටම නායක හිමිවරුන් පත්කරේ රජයේ බලයලත් නිලධාරීන් සහ නායක ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ චන්දයෙන් වැඩිම චන්ද ගනු ලබන හිමිවරු . ඒත් නඩු තීන්දුවකින් තමයි හික්කඩුවේ සුමංගල හිමියන්ගේ නායක පදවිය ස්ථීර වෙන්නේ .

ඔහොම ඔහොම ඉතින් ශ්‍රී පාදස්ථානයේ නයක් පදවිය අද දක්වා විවිධ හල හැප්පීම් වලට ලක් උනත් පැවතගෙන එනවා . මට මතක අවසන් නායක හිමියන් හඳපාන්ගොඩ විමල නායක හිමියන් . ඒ කාලේ බෙංගමුවේ නායක හිමියන් තමයි සබරගමු පළාතේ නායක පදවිය දැරුවේ .

තවත් ලිපියකින් හමුවෙමු

ඔබ සැමට සමන් දෙවිඳුගේ පිහිට ලැබේවා !කියවන අය පොඩ්ඩක් සමාවෙන්න ඕන . මේ දවස්වල වයලීනොට වැඩ ටිකක් වැඩි උනා . අලිගැන කරපු මගේ පුංචි පරීක්ෂණයේ රිපෝට් එක කැම්පස් එකට දෙන්න තිබුණ...

ප්‍රභාශ්වර ජ්‍යෝතිෂ - වාස්තු විද්‍යා සේවාවන්

ප්‍රභාශ්වර ජ්‍යෝතිෂ සේවය හා සම්බන්ධ සේවාවන්


වැඩි විස්තර දැනගැනීම සඳහා image එක මත ක්ලික් කරන්න .

යන්ත්‍ර පැළඳවීමවාස්තු විද්‍යා උපදේශන සේවය 

ප්‍රභාශ්වර ජ්‍යෝතිෂ සේවය හා සම්බන්ධ සේවාවන් වැඩි විස්තර දැනගැනීම සඳහා image එක මත ක්ලික් කරන්න . යන්ත්‍ර පැළඳවීම ...